Erasmus Mobility Programme

Erasmus Policy Statement
Charta Erasmus - Erasmus Charter
Institutional Organisation
E.C.T.S.
Student Info
Academic Staff Info
Regulations
Birou Erasmus+

Erasmus Policy Statement

Tibiscus University of Timisoara acquired the Erasmus Charter in 2007, the first mobilities of study for students and teaching for the teaching staff were conducted in 2007-2008 on the basis of two bilateral agreements. During the years of activity, the number of links between universities has grown impressively, so we collaborate with 17 institutions of higher education and a research center in 9 European countries.

In 2013, the University applied for and obtained Erasmus Charter 2014-2020 which allows the continuation of activities.

The funds raised through Erasmus increased significantly, as well as the number of student mobilities. The financial allocation of funds obtained on the University’s demand, demonstrates that Erasmus program organized by the University is primarily a program for students, with the aim to increase the number of outgoing students, learning experiences and training. In the 2012-2013 academic year 28 practice mobilities of students were performed in institutions of Spain, Italy, Holland and England.

All successful partnerships are the result of mutual commitment and mutual benefit within the relationship. Many of our partnerships result from individual ties between academic staff. Others have been introduced through partners or other existing networks. Our international partner institutions are diverse, reflecting the different needs and priorities of the students and staff of our partners and ours. Besides developing multidimensional and strategic partnerships, we also recognize the place of specialized partnerships focused on specific purposes.

Mobility of academic staff is a priority for the effective management of partnership relations, support for cooperation projects, training, teaching and program development. In this context, we are exploring opportunities to jointly deliver master programs with partners from participating and non-participating countries.

 We recognize the importance of regular monitoring and evaluation, as well as peer review, to inform us and influence our future practice, policy and strategy.

Internationalization has become a requirement and a performance criterion for teaching and research activity since 2007, in the context of reforming the national education system and the European one. As a result, the University has fostered collaboration with universities and institutions at home and abroad, projects, contracts, scientific, cultural and artistic events.

In order to achieve the objectives in the strategic plan, to increase the international visibility of the University and of affirmation as an institution that is part of the European space of higher education, have been achieved:

 1. Partnerships with foreign universities within which the following activities were developed:
  • Organizing scientific meetings, publishing volumes
  • Educational activities supported by guest lecturers
  • Mobility of students and outgoing teaching staff
  • Mobility of incoming teaching staff
  • Debates on university curricula – adaptation process to the level of current knowledge is permanent, the dialogue with teachers from abroad is essential for annual reassessment of curricula
  • Partnership Projects. Collaboration is present from the writing phase of the project to application and subsequently, implementation if necessary
 2. Cooperation with research institutions, institutions of local government, other institutions active in the field of education programs. The network which comprises the Faculty of Psychology is remarkable and includes the University of Salerno, University Paris 10, all centers of rehabilitation of infants in Romania, centers of this kind in Hungary, Spain, France. It is a powerful network with special research in the area of juvenile infractionality, with published results that are internationally recognized.

Charta Erasmus – Erasmus Charter

În calitate de student Erasmus, aveţi dreptul de a beneficia de:

 • Existenţa unui acord interinstituţional între universitatea de origine şi universitatea gazdă.
 • Semnarea unui contract de studii/formare, încheiat între dumneavoastră, instituţia de origine şi cea gazdă, înainte de începerea mobilităţii. Acest contract are rolul de a stabili detaliile programului dumneavoastră de activităţi în străinătate, inclusiv numărul de credite pe care trebuie să le obţineţi.
 • Scutirea, pe întreaga durată a studiilor efectuate în cadrul programului Erasmus, de la plata taxelor impuse de către universitatea gazdă pentru şcolarizare, înscriere, examene, accesul la laboratoarele şi biblioteca universităţii.
 • Recunoaşterea completă de către universitatea de origine a activităţilor încheiate în mod satisfăcător pe parcursul perioadei de mobilitate în cadrul programului Erasmus, în conformitate cu contractul de studii/formare.
 • Primirea, la încheierea perioadei de mobilitate în străinătate, a unui situaţii şcolare pentru studiile/activităţile efectuate, semnată de instituţia/ întreprinderea gazdă. Acest document va conţine rezultatele obţinute din punct de vedere al creditelor şi al calificativelor acordate. În cazul în care stagiul efectuat nu face parte din programul obişnuit, perioada aferentă acestei formări va fi înregistrată în „suplimentul la diplomă”.
 • Aceleaşi beneficii şi tratament din partea universităţii gazdă precum cele de care se bucură studenţii universităţii respective.
 • Acces la Carta universitară Erasmus şi la declaraţia de politică europeană ale universităţii de origine, precum şi la cele ale universităţii gazdă.
 • Menţinerea bursei sau a împrumutului de studii de care beneficiaţi în ţara dumneavoastră de origine, pe întreaga perioadă a mobilităţii în străinătate.

În calitate de student Erasmus, aveţi obligaţia de:

 • A respecta regulile şi obligaţiile ce decurg din contractul de finanţare Erasmus încheiat cu universitatea de origine sau cu Agenţia Naţională din ţara dumneavoastră.
 • A vă asigura că orice schimbare survenită în contractul de studii/ formare este imediat aprobată, în scris, atât de instituţia de origine, cât şi de instituţia gazdă.
 • A parcurge, conform acordului încheiat, întreaga perioadă de studiu/formare în cadrul universităţii/întreprinderii gazdă, de a participa la examene sau alte forme de evaluare relevante şi de a respecta regulile şi regulamentele instituţiei gazdă.
 • A redacta un raport de activitate cu privire la mobilitatea dumneavoastră de studii/formare în străinătate în cadrul programului Erasmus, după încheierea acesteia şi de a răspunde eventualelor solicitări de informaţii adresate de universitatea dumneavoastră de origine, de Comisia Europeană sau de Agenţia Naţională.În cazul în care vă confruntaţi cu o problemă:
 • Identificaţi problema cu precizie şi consultaţi-vă drepturile şi obligaţiile.
 • Contactaţi coordonatorul responsabil de programul Erasmus din cadrul facultăţii dumneavoastră şi urmaţi, dacă este cazul, procedura oficială de recurs a universităţii dumneavoastră de origine.

În cazul în care nu sunteţi mulţumit/ă de modul de soluţionare a problemei semnalate, puteţi contacta:

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Calea Şerban Vodă nr. 133, etaj 3, sector 4, Bucureşti cod 040205
Tel: +40 21 201.07.01
Fax: +40 21 312.16.82
Email: or.pfedcpna@eitnega
Web: www.anpcdefp.ro

Institutional Organisation

Tibiscus University, Timisoara, Romania
Erasmus ID code RO TIMISOA07
Charter number 241961-IC-1-2007-1-RO-ERASMUS-EUC-1

Etapele organizării mobilităţilor ERASMUS
Organizarea mobilităţilor Erasmus presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Încheierea Acordurilor Bilaterale de cooperare între facultăţile Universităţii „Tibiscus” şi instituţiile partenere din străinătate până în luna martie a anului universitar anterior mobilităţii.

  Stabilirea detaliilor exacte privind organizarea mobilităţilor, pentru cadrele didactice şi studenţi se vor finaliza până în luna martie pentru mobilităţile care sunt organizate în semestrul I al anului universitar următor respectiv până în luna octombrie pentru mobilităţile organizate în semestrul al II-lea. Aceste activităţi vor fi realizate de coordonatorii Erasmus ai fiecărei facultăţi.

 2. Coordonatorii Erasmus vor comunica Biroului pentru Programe Comunitare al Universităţii „Tibiscus” lista mobilităţilor angajate prin Acordurile Bilaterale până în luna aprilie a anului anterior mobilităţilor, listă ce va cuprinde inclusiv mobilităţile ce se vor desfăşura în semestrul II al anului universitar următor. Se vor preciza:
  • Universitatea gazdă şi datele sale de contact
  • Pentru mobilităţile studenţeşti: numărul de luni de mobilităţi, în detaliu pe student şi număr total de studenţi, detalii privind programele de studiu, lista materiilor ce pot fi studiate, număr de credite
  • Pentru mobilităţile cadrelor didactice: numărul de luni de mobilităţi şi materiile predate, în detaliu, pentru fiecare cadru didactic
  • Ciclul sau anul de studii vizat atât în cazul mobilităţilor studenţilor cât şi a cadrelor didactice
 3. Afişarea listelor cu oferta de mobilităţi la avizierele tuturor facultăţilor
 4. Organizarea selecţiei studenţilor pe criterii stabilite şi care sunt aduse la cunoştinţă la deschiderea competiţiei. Selecţia va fi organizată de către coordonatorii Erasmus ai facultăţilor într-un spirit de totală transparenţă. Procesul de selecţie se va baza pe criterii legate de competenţa profesională a studenţilor şi de cunoaşterea limbii din ţara în care se desfăşoară mobilitate. Se va avea în vedere posibilităţile studenţilor de a-şi acoperi cheltuielile pe perioada mobilităţii, ţinând cont de faptul că sumele din programul Erasmus nu acoperă în totalitate aceste cheltuieli.
 5. Coordonatorul Erasmus pe facultate va lua legătura cu universitatea parteneră, gazdă a mobilităţii, pentru a o informa asupra studenţilor selectaţi, furnizând toate datele necesare. Se va stabili apoi modalitatea de întocmire şi obţinere a actelor necesare pentru mobilitate:
  1. Invitaţia pentru mobilitate, care stă la baza întocmirii actelor necesare pentru efectuarea acesteia,
  2. Application form – un formular pe care studentul îl va completa după modelul solicitat de universitatea – gazdă,
  3. Learning Agreement – este documentul care descrie programul de studii al studentului, al cărui conţinut se stabileşte la înţelegere între universitatea gazdă, studentul Erasmus şi Universitatea “Tibiscus”.
  4. Se vor cere detalii universităţii gazdă privind :

  • posibilităţile de cazare pe care le oferă universitatea parteneră (în spaţii proprii sau în chirie), precum şi asistenţa pe care o oferă studenţilor pentru găsirea cazării. Rezervarea unei camere, plata anticipată a chiriei (dacă este solicitată) şi garantarea ocupării ei la data planificată este responsabilitatea exclusivă a studentului care efectuează mobilitatea.
  • calendarul anului academic, util în stabilirea datelor de plecare şi, respectiv, întoarcere din mobilitate
  • permisul de şedere şi procedura de obţinere;
  • cheltuielile de întreţinere în localitatea de destinaţie
 6. Universitatea “Tibiscus” va elibera studentului următoarele acte:
  • Certificatul de student ERASMUS – care dovedeşte că studentul a obţinut o mobilitate Eramus
  • Foaia matricolă – la cererea universităţii gazdă
 • În perioada imediat premergătoare plecării studentul trebuie să obţină din partea Universităţii următoarele documente:
  1. Dispoziţia Rectorului Universităţii;
   Pentru obţinerea acestui act se va completa formularul tip de cerere. Cererea va fi apoi semnată de conducerea facultăţii, ştampilată şi înregistrată la secretariat.
   Cererea pentru dispoziţia Rectorului împreună cu o copie a scrisorii de invitaţie şi formularul pentru Contractul Financiar de studii se vor depune la Biroul de Relaţii internaţionale a Universităţii Tibiscus.
   Cererea va fi supusă spre aprobare Biroului Senatului.
   Dispoziţia Rectorului Universităţii se va elibera în termen de 10 zile de la depunerea cererii.
  2. Certificatul de student ERASMUS;
   Se eliberează în termen de 10 zile de la depunerea Cererii pentru Dispoziţia Rectorului , odată cu Dispoziţia Rectorului Universităţii
  3. Learning Agreement;
   Formularul tip pentru Learning agreement se va completa astfel încât să conţină toate materiile pe care studentul le va studia în universitatea gazdă a mobilităţii. Programul de studii şi lista materiilor aflate în oferta de studiu se pot găsi pe website-ul universităţii – gazdă sau pot fi aflate direct de la Biroul Erasmus al acesteia.

   Contractul de studii se va completa împreună cu coordonatorul Erasmus al facultăţii pentru ca programul de studiu stabilit să poată fi recunoscut la întoarcerea din mobilitate.

   În stabilirea programului de studiu se va ţine cont atât de informaţiile privind conţinutul cursurilor de la universitatea–gazdă precum şi de programul de studiu care ar trebui parcus la Universitatea “Tibiscus”.

   Este necesar ca programul de studiu stabilit pentru mobiltate să fie cât mai compatibil cu cel al facultăţii din cadrul Universităţii “Tibiscus” şi să asigure realizarea numărului minim de credite pentru perioada de mobilitate.

   În contractul de studiu se vor specifica, în mod obligatoriu, numărul de credite ECTS corespunzător fiecărei materii astfel încât să se respecte numărul minim de credite pentru fiecare mobilitate:

   • 20 de credite ECTS pentru o mobilitate de 3 luni
   • 30 de credite pentru o mobilitate de 1 semestru
   • 60 de credite pentru o mobilitate de un an.

   Learning Agreement–ul completat va fi semnat de coordonatorul Erasmus al propriei facultăţi şi de coordonatorul Erasmus al universităţii garantând astfel compatibilitatea dintre cele două programe de studii, al univeristăţii gazdă şi al Universităţii “Tibiscus”. Modificările legate de conţinutul sau titlul unui curs, sugerate de universitatea gazdă se vor preciza în spaţiul special alocat pentru acestea, al Learning Agreement-ului.
   Universitatea gazdă a mobilităţii trebuie să confirme prin semnătură, îndeplinirea programului stabilit pentru student.
   Learning Agreement–ul va fi semnat şi de Universitatea parteneră pentru a confirma, îndeplinirea programului convenit.

  4. Contract Financiar de studii;
   Contractul financiar de studii este documentul pe baza căruia se primeşte grantul Erasmus de către student.
   În acest contract se precizează:
   • Părţile contractante
   • Drepturile şi obligaţiile părţilor: Universitatea “Tibiscus”, studentul Erasmus şi garantul
   • Cuantumul lunar al ajutorului financiar
   • Modalitatea de plată conform datelor bancare ale beneficiarului
   • Actele necesare pentru efectuarea decontului, modul de soluţionare a litigiilor

   Garantul este o persoană fizică, angajată cu carte de muncă, care se obligă să restituie suma corespunzătoare grantului Erasmus, în cazul în care studentul angajat în mobilitate nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contractul financiar.

   Contractul financiar de studii şi actul adiţional mobilităţii trebuie semnat de cele trei părţi înainte de plecarea din ţară a studentului Erasmus.

   În cazul în care plecarea în mobilitate se face începând cu semestrul I, înainte ca grantul Erasmus pe universitate să fie stabilit, Contractul va fi semnat de un împuternicit. Împuternicitul este o persoană desemnată de studentul Erasmus, prin procură notarială, să îl reprezinte şi semneze în locul său documentele Erasmus în perioada în care este deplasat la studii.

   Dacă împuternicitul este aceeaşi persoană cu garantul studentului actul adiţional al Contractul financiar de studii va fi semnat de către împuternicit de faţă cu unul dintre responsabilii din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale. În momentul semnării Contractului Financiar de studii acesta va prezenta în original împuternicirea notarială, adeverinţa de salariu şi C.I.);

   Dacă împuternicitul şi garantul sunt persoane diferite atunci studentul are obligaţia de a prezenta în original o declaraţie notarială din partea garantului prin care acesta se angajează să restituie grantul în cazul în care studentul nu-şi va respecta obligaţiile menţionate în Contractul Financiar, o adeverinţă de la locul de muncă al garantului şi o copie C.I. garant.

   Contractul Financiar se încheie în trei exemplare, câte un exemplar revine studentului, Universităţii respectiv garantului.

   Contractul Financiar se va întocmi pe baza formularului tip.

   Grantul ERASMUS se virează în contul bancar specificat în contractul financiar. Contul bancar în care se va efectua viramentul grantului trebuie să fie un cont în EUR, deschis la orice bancă din România sau din lume, pe numele studentului Comisioanele interbancare sunt suportate de către student.

   La deschiderea contului în EUR se recomandă:

   • Solicitarea unui card astfel încât banii să poată fi accesaţi şi în străinătate
   • Desemnarea unui împuternicit pentru efectuarea de operaţiuni bancare pe perioada deplasării în străinătate
    Contul bancar al Universităţii Tibiscus pentru Programul Erasmus este deschis la RAIFFEISEN Bank.
    La semnarea Contractului financiar studentul trebuie să prezinte o copie după paşaport şi biletul de călătorie având ca destinaţie localitatea în care se efectuează mobilitatea sau să dea o declaraţie pe proprie răspundere asupra datei de ieşire din ţară în caz că se deplasează cu maşina personală.
    Grantul va fi virat studentului după ce acesta trimite prin fax certificatul de înmatriculare la Universitatea gazdă a mobilităţii.
    Suma de bani virată va fi calculată în funcţie de durata şederii efective în străinătate şi menţionată în Contractul Financiar, chiar dacă numărul iniţial de luni (cel menţionat în acordul bilateral şi pe afişul de promovare a mobilităţilor) este mai mare.

   Odată îndeplinite aceste formalităţi, Departamentul de Relaţii Internaţionale va efectua virarea banilor aferenţi tuturor lunilor de mobilitate angajate prin Contractul Financiar într-o singură tranşă. Din momentul semnării Contractului Financiar, procedura de virare a banilor, care presupune acţiuni ale Departamentului de Relaţii Internaţionale, Serviciului Financiar şi ale băncilor durează, în medie, 10 zile lucrătoare. Viramentul va putea fi efectuat cel mai devreme cu 10 zile lucrătoare înainte de plecarea în mobilitate (pentru plecările din semestrul al doilea) în condiţiile menţionate anterior.

  5. Asigurarea de sănătate
   Studentul trebuie în mod obligatoriu să fie asigurat medical înainte de ieşirea din ţară.
 • Documentele ce trebuie obţinute în timpul mobilităţii
  1. Atestatul de înmatriculare
   Este eliberat de universitatea – gazdă studentului la începerea mobilităţii. Acesta are obligaţia de a-l transmite în timp cât mai scurt, prin fax, Biroului Erasmus al Universităţii “Tibiscus”.
  2. Atestat de studiu;
   Este eliberat la sfârşitul perioadei de mobilitate de către Biroul de Relaţii Internaţionale al universităţii – gazdă a mobilităţii. Acesta trebuie să conţină numele şi prenumele studentului, perioada petrecută la acea universitate în calitate de student ERASMUS, precum şi semnătura responsabilului ERASMUS şi ştampila instituţiei.
  3. Transcript of Records;
   Transcript of Records este un act prin care universitatea gazdă a mobilităţii preyintă Universităţii “Tibiscus” notele şi creditele obţinute de studentul Erasmus la cursurile stabilite în program.

   Studenţii ERASMUS care beneficiază de mobilităţi mai mici de un an academic au posibilitatea de a solicita prelungirea perioadei de tudio în străinătate, în cadrul ProgramuluiErasmus, însă fără finanţare din partea programului. În aceste condiţii cheltuielile impuse de continuarea studiilor în străinătate vor fi suportate integral de către student, până cel mult la data de 31 august 2008, beneficiind de gratuitatea studiilor la universitatea-gazdă a mobilităţii.

   Prelungirea mobilităţii se poate face până la o durată de 12 luni (incluzând şi durata iniţială menţionată în Contractul Financiar). Cererile pentru prelungirea mobilităţii vor fi primite la Departamentul de Relaţii Internaţionale până cel târziu în data de 30 aprilie 2008.

   Documentele necesare pentru realizarea prelungirii (o nouă Dispoziţie a Rectorului) sunt următoarele:

   • O nouă invitaţie de la universitatea gazdă . În invitaţie se va specifica faptul că studentul îşi va continua studiile de la data la care s-a finalizat mobilitatea prevăzută prin Contractul Financiar până la o dată ulterioară care se va menţiona, fără a depăşi data de 31 august 2008. (finalizarea examenelor, participare la practică etc);
   • O cerere întocmită de student, în care se va specifica că doreşte să rămână în continuare la universitatea gazdă, pe o perioada care va fi menţionată ca interval şi număr de zile. Este necesar să fie explicat clar scopul de studiu al acestei prelungiri.
   • Un formular tip de cerere pentru Dispoziţia Rectorului aprobat de către facultate (de către Şeful de Catedră şi Decan);

   Obţinerea semnăturilor pentru noua cerere se va face de către persoana împuternicită de de către student.

   Odată terminată perioada de mobilitate studentul are obligaţia de a se întoarce în ţară la cel mult 3 zile de la data de încheiere a mobilităţii, menţionată în Contactul Financiar şi Dispoziţia Rectorului.

 • În perioada imediat următoare revenirii în ţară, studentul are următoarele obligaţii:

  a. Ridicarea şi înregistrarea unui Ordin de Deplasare, de la Registratura Universităţii. În caz de prelungire a mobilităţii se vor ridica două, unul pentru fiecare Dispoziţie a Rectorului. Acesta va fi dat spre semnare decanului facultăţii.

  b. Depunerea la Biroul de Programe Comunitarea în domeniul LLL a următoarelor acte:

  • Ordinul de deplasare semnat de decan
  • Copie a Dispoziţiei Rectorului
  • Biletele de transport dus-întors în original
  • Chitanţele de achitarea a cazării sau contractul de închiriere
  • Copie a filelor din paşaport cu datele personale

  În cazul în care studentul nu posedă actele care să demonstreze data deplasării dus şi întors în mobilitate (ex. În cazul folosirii maşinii personale) sau chitanţe de cazare (ex.cazare la rude), acesta va da o declaraţie pe proprie răspundere referitoare la aceste date.

  În cazul în care studentul nu a efectuat întreaga perioadă prevăzută în atestaul de la universitatea – gazdă pentru mobilitate, acesta va avea obligaţia restituirii integrale a grantului primit pentru aceasta.

  c. Prezentarea următoarelor documente:

  1. Atestatul de studii, eliberat de universitatea gazdă a mobilităţii
  2. Transcript of records, eliberat de universitatea gazdă a mobilităţii
  3. Learning Agreement- ul
  4. Raportul narativ – un chestionar de evaluare a mobilităţii

  Toate aceste documente sunt necesare pentru semnarea ordinului de deplasare, act necesar pentru finalizarea decontului la Contabilitatea universităţii

  Copii ale actelor de studii (atestaul de studii, transcript of records) vor fi depuse şi la coordonatorul Erasmus pe facultate în vederea recunoaşterii programului de studio efectuat.

E.C.T.S. – Sistemul European de Credite Transferabile

“ECTS” – Sistemul European de Credite Transferabile – a fost creat începând de la sfârşitul anilor ’80 cu scopul de a facilita mobilitatea studenţilor de la o universitate la alta. Uniunea Europeană încurajează perioadele de studiu la universităţile partenere.

Este vorba de posibilitatea ca studenţii să înveţe pentru un semestru, sau un an academic la o altă universitate europeană, urmând ca apoi să revină la universitatea de origine, unde îşi termină studiile şi de unde, după absolvire, primesc diploma. În felul acesta, studentul beneficiază nu doar de continuitate a studiilor, dar şi de cunoaşterea unui nou mediu academic, social, lingvistic. Acesta este tipul de mobilităţi studenţeşti din cadrul programului Socrates – Erasmus, care au avut de întâmpinat o serie de obstacole subiective şi obiective.

În ultima vreme, o importantă forţă a progresului a fost autonomia universităţilor. În plan academic, aceasta a însemnat şi evoluţia diferită de la universitate la universitate sau de la un sistem de învăţământ la altul, a specializărilor, a planurilor şi programelor de învăţământ, a sistemelor şi tradiţiilor de notare, a calendarelor academice etc. Fiecare dintre aceste diferenţe ridică bariere în calea fluxului de mobilităţi studenţeşti. Revenirea la universitatea de origine reprezintă de multe ori dificultăţi de sincronizare (momente diferite de început / sfârşit al semestrelor) ca şi unele greutăţi în recunoaşterea rezultatelor obţinute de student la universitatea parteneră; desigur că acestea din urmă sunt cel mai dificil de surmontat.
Acesta a fost cadrul în care a fost iniţiat proiectul ECTS.

Promovarea unui examen – chiar cu nota 5 – reprezintă o măsură a îndeplinirii – chiar dacă la nivel minimal – a cerinţelor la o anumită disciplină. Cum nu este de aşteptat ca toţi studenţii să aibă rezultate de nivel maxim, o măsură aplicabilă muncii oricărui student poate fi promovarea examenelor. Iar promovarea tuturor examenelor aferente unui semestru este o măsură a realizării – cel puţin minimale – a studiilor cerute în acel semestru oricărui student. Astfel de considerente au stat la baza introducerii “cantităţii medii de muncă necesare unui student pentru a promova un semestru”. Cuantificarea acestei măsuri se face prin 30 de credite, în timp ce 60 de credite reprezintă munca depusă de un student pentru a promova un an de studii. Calendaristic, acesta are, în diversele sisteme de învăţământ din Europa, între 36 şi 40 de săptămâni efective de lucru – incluzând aici perioadele de predare / ore de contact, sesiunile de examene, perioadele de activităţi practice. Convenţional se consideră că un student studiază într-o săptămână timp de 40 de ore prin participarea la ore de curs, activităţi de laborator /seminar / practice, studiu individual în laborator / bibliotecă / acasă, lucru la proiecte etc.

Principiul fundamental al sistemului ECTS este acela că 60 de credite reprezintă cantitatea de muncă a unui student pe timp de un an. Rezultă că, în principiu, nu se pot atribui mai mult de 60 de credite pentru un an de studiu. Orice disciplină pentru care studentul este examinat în cadrul programului de studiu trebuie să aibă asigurat un număr corespunzător de credite.

O altă regulă a sistemului ECTS este că studentul primeşte creditele numai în urma unei forme de examinare pe care a promovat-o – indiferent de nota de promovare – şi anume integral; creditele unei discipline nu pot fi fragmentate.

Documente ECTS. Sistemul ECTS are ca elemente esenţiale documentele ECTS:

 1. Extrasul de foaie matricolă (sau extrasul de catalog) – transcript of records – pentru studentul care pleacă la o altă universitate (respectiv cel care revine de la o universitate partener).
  Extrasul de foaie matricolă atestă promovarea anterioară de către student a cursurilor ce îi dau dreptul să fie înscris temporar la universitatea parteneră. Extrasul de catalog pentru disciplinele la care s-a prezentat la examene în timpul mobilităţii arată ce discipline şi cu ce rezultate a promovat studentul la universitatea parteneră; acest document permite recunoaşterea rezultatelor la întoarcerea acasă.
 2. Contractul de studii (learning agreement) este un document semnat de cele trei părţi – studentul şi respectiv câte un reprezentant de la instituţia de origine, respectiv de la universitatea primitoare. Acest contract statuează drepturile şi obligaţiile părţilor din punct de vedere academic. Lista disciplinelor de urmat la universitatea parteneră, însumând de regulă 30 de credite pentru o mobilitate de un semestru, sau 60 credite pentru un an, constituie obligaţii de studiu pentru student.

Pe de altă parte, universitatea de origine se obligă, prin semnătura autorizată pe contractul de studii să furnizeze partenerului extrasul de foaie matricolă cu rezultatele anterioare ale studentului şi să recunoască la întoarcere toate creditele din listă. În fine, universitatea ce primeşte temporar studentul se obligă să ofere acele cursuri, să înscrie studentul pentru activităţile didactice respective şi să furnizeze în final extrasele de catalog cu rezultatele obţinute de student.

Contractul de studii trebuie întocmit şi semnat înainte de începerea perioadei de studii – iar dacă sunt necesare modificări, acestea trebuie efectuate la cât mai puţin timp de la începerea perioadei de studii. Regula de aur este ca toate părţile – studentul, universitatea de origine şi universitatea partener – să îşi cunoască de la început obligaţiile asumate şi nici o parte să nu fie pusă în final în faţa unei situaţii fără ieşire (exemple: universitatea de origine să constate că trebuie să efectueze recunoaşterea pentru discipline asupra cărora nu îşi dăduse anterior acordul, sau studentul să trebuiască să dea, la întoarcere, examene suplimentare despre care nu ştiuse de la bun început, sau universitatea parteneră să trebuiască să înscrie temporar studentul la cursuri pentru care nu sunt suficiente locuri sau cursuri care pur şi simplu nu se mai ţin).

Recunoaşterea perioadelor de studii. Un principiu fundamental al sistemului ECTS este reprezentat de recunoaşterea perioadelor de studii la partener. Acesta este de fapt scopul întregului sistem: munca de un semestru / un an a unui student efectuată, într-un cadru academic organizat, la o universitate parteneră să fie transferată integral în dosarul său de studii de la universitatea de origine. Anterior apariţiei ECTS au fost frecvente situaţiile în care un student obţinea rezultate foarte bune la o universitate la care avusese o bursă de un an, iar la întoarcere trebuia să-şi prelungească studiile cu un an! Principiul sistemului ECTS este recunoaşterea integrală, pentru 30 de credite, a unui semestru şi nu neapărat a unor cursuri specifice de la universitatea parteneră (este posibil ca nici măcar numărul de cursuri să nu coincidă în semestrele corespunzătoare din cele două universităţi). În orice caz, toate creditele specificate în lista de discipline din contractul de studii trebuie recunoscute la întoarcere. Dacă se ştie de la început că acest fapt nu va fi posibil, atunci respectivele discipline nu trebuie trecute în contractul de studiu şi se înlocuiesc cu altele înainte de a fi semnat definitiv documentul.

Recunoaşterea rezultatelor obţinute la o universitate parteneră şi, simultan, păstrarea standardelor academice locale pot fi uneori obiective dificil de conciliat. De aceea, este determinantă activitatea anterioară momentului efectiv al recunoaşterii.

Astfel, mobilităţile studenţilor au loc, în programul Erasmus, pe baza acordurilor bilaterale între universităţile partenere; este esenţial să se încheie acorduri doar cu universităţi cu care recunoaşterea în final a perioadelor de studii apare posibilă. Dacă există diferenţe prea mari între planurile de învăţământ iar acestea nu conduc la complementarităţi academice de interes pentru parteneri, încheierea de acorduri formale poate duce la nerecunoaşterea perioadelor de studii. Aşadar, un prim element cu efecte importante asupra recunoaşterii academice este dat de semnarea de acorduri de schimb ce fac recunoaşterea fezabilă. Subliniem aici faptul că sistemul ECTS este pe de o parte universal – regulile fundamentale ale sistemului trebuie aplicate la fel în toate universităţile care au decis să îl folosească – şi pe de altă parte particularizabil fiecărei universităţi: obligaţia recunoaşterii perioadelor de studii există numai pentru universităţile cu care s-au semnat acorduri (Erasmus, sau pur şi simplu ECTS), şi anume numai în domeniile pentru care există acorduri semnate. Mai mult, dacă un student urmează si alte discipline decât cele din contractul de studii, nu există obligaţia recunoaşterii acestora la întoarcere.

În al doilea rând, trebuie evitate situaţiile în care documentele ECTS au un caracter pur formal. Contractul de studii poate fi semnat numai după ce se cunosc exact cursurile ce pot fi urmate. El trebuie să se bazeze pe transparenţa specifică sistemului ECTS – cunoaşterea cât mai detaliată a programelor de studiu de la partener, fie din broşurile ECTS, fie din prezentări web. Semnăturile de pe contractul de studii angajează toate cele trei părţi, inclusiv asupra recunoaşterii finale, motiv pentru care este necesar ca persoanele ce semnează pentru cele două universităţi să aibă putere decizională în procedurile respective.

Există numeroase exemple bune (“good practice”) care, fără a fi elemente obligatorii ale sistemului ECTS, arată moduri recomandabile de recunoaştere academică a perioadelor de studiu.

Printre acestea se numără:

 1. proceduri de recunoaştere ce asigură un tratament egal tuturor studenţilor: recunoaşterea rezultatelor obţinute la partener este făcută de o comisie pentru toţi studenţii şi nu de fiecare titular de curs în parte;
 2. cunoaştere reciprocă până la nivel de detaliu a planurilor de învăţământ, a metodelor de predare / examinare, a sistemelor de notare din facultăţile / universităţile partenere – prin editarea şi schimbul de broşuri, prin cercetarea paginilor web, prin vizite etc.;
 3. furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru o bună recunoaştere a rezultatelor la întoarcere – nu doar creditele şi notele obţinute, ci eventual şi al câtelea s-a clasat studentul, între cei ce au promovat fiecare examen.

De altfel, recunoaşterea notelor (după ce s-au recunoscut creditele) constituie poate cea mai dificilă procedură legată de ECTS. Unele universităţi folosesc sistemul de notare ECTS, ca supliment la propriul sistem de notare. Notele ECTS (descrescătoare de la A la E pentru promovare) se bazează pe clasificarea studenţilor promovaţi în cinci categorii ierarhizate (A=primii 10%, B=următorii 25% etc.), ceea ce poate uşura “traducerea” notelor dintr-un sistem de notare în altul.

Evoluţia sistemului ECTS. De la iniţierea sa, sistemul ECTS este în continuă dezvoltare şi este implementat conform specificităţilor din fiecare universitate.
O primă direcţie de evoluţie actuală este trecerea la definirea creditelor nu doar după cantitatea de muncă a studenţilor (în esenţă, număr de ore investite pentru a promova la o disciplină), ci după atingerea rezultatelor învăţării definite ca obiective ale unui plan de învăţământ (cunoştinţe / competenţe dobândite). În avangarda acestei direcţii de evoluţie se află proiectul european Tuning, a cărui pagină web se află la adresa www.europa.eu.int/comm/education/policies/ educ/tuning/tuning_en.html.

Pe de altă parte, sistemul de credite transferabile evoluează spre un sistem de acumulare. Într-o formulare simplă, aceasta înseamnă trecerea, pentru un student, de la transferul creditelor în spaţiu (de la o universitate la alta) la transferul în timp (la aceeaşi universitate sau nu, dar cu eventuale întreruperi ale studiilor). Problemele legate de extinderea sistemului la un sistem de acumulare sunt complexe, acestea fiind în curs de definire şi abordare.

Student Info

DOSAR DE ÎNSCRIERE

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

DOSAR DE ÎNSCRIERE

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

CALENDAR MOBILITĂŢI STUDENŢEŞTI – 2012-2014

 

 • înscriere on-line: completează
 • închidere înscrieri pentru anul 2013-2014: 18 mai 2013
 • închidere înscrieri pentru semestrul I 2013-2014: 18 mai 2013
 • închidere înscrieri pentru semestrul II 2012-2013: 30 noiembrie 2012
 • închidere înscrieri pentru plasamente de practică şi şcoli de vară: 2 luni înainte de începerea mobilităţii

CALENDAR OF REGISTRATION – 2012-2014

 

 • on-line registration: fill-in
 • closing date of registrations for full academic year 2013-2014: May 18, 2013
 • closing date of registrations 1st semester (winter semester), academic year 2013-2014: May 18, 2013
 • closing date of registrations 2nd semester (summer semester), academic year 2012-2013: November 30, 2012
 • closing date of registrations for practical placements and summer electives: 2 months before the Beginning of the Placement

MOBILITĂŢI STUDENŢEŞTI – 2008/2009

 • În urma selecţiei realizate de Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara la sfârşitul lui 2007, au fost desemnaţi cei trei studenţi care vor beneficia de bursa de studii acordată prin programul Erasmus. Aceştia sunt:
  KISS NANDOR – anul III
  CEPOIU ANNA CLAUDIA – anul III
  BORBELY RAMONA ERIKA – anul III

  Studenţii Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată au plecat în Germania pe o perioadă de 3 luni începând cu luna martie, universitatea gazdă fiind Fachhochschule din Emden.

  MOBILITĂŢI STUDENŢEŞTI – 2007/2008

 • În urma selecţiei realizate de Facultatea de Jurnalistică a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara în decembrie 2007, au fost desemnaţi cei trei studenţi care vor beneficia de bursa de studii acordată prin programul Erasmus. Aceştia sunt:
  OPRITESCU ANA-DANIELA – anul II
  POPA ELENA-MANUELA – anul II
  VIDU VALENTINA -ANDRADA – anul II

  Studenţii Facultăţii de Jurnalistică au plecat în Franţa pe o perioadă de 6 luni începând cu luna februarie, universitatea gazdă fiind Universitatea Paul Valery Montpellier III din Montpellier.

 • În urma selecţiei realizate de Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara la sfârşitul lui 2007, au fost desemnaţi cei trei studenţi care vor beneficia de bursa de studii acordată prin programul Erasmus. Aceştia sunt:
  ŢUICAN CĂTĂLIN – anul III
  LUCA LUCIAN – anul III
  ŞELARIU ION BOGDAN – anul III

  Studenţii Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată au plecat în Germania pe o perioadă de 3 luni începând cu luna martie, universitatea gazdă fiind Fachhochschule din Emden.

Academic Staff Info

Mobilităţi de predare ale cadrelor didactice

 1. Formalităţi înainte de plecare în mobilitate
  Stabilirea duratei şi perioadei de mobilitate
  Primele lucruri pe care trebuie să le decideţi sunt:
  1. semestrul în care veţi efectua mobilitatea de predare (TS);
   Obs: mobilitatea de predare (TS) nu poate fi efectuată în perioadele de vacanţă, sesiuni de examene sau practică;
  2. perioada exactă a mobilităţii.
   Obs.
   • durata unei mobilităţi nu poate fi mai mică de 5 zile;
   • numărul săptămânilor de mobilitate este stabilit explicit prin acordul bilateral care stă la baza fiecărei mobilităţi din ProgramulERASMUS. Informaţiile referitoare la durata, respectiv, perioada de desfăşurare a mobilităţii trebuie comunicate coordonatorului ERASMUS de la facultate.
  3. contactarea universităţii partenere în vederea stabilirii detaliilor şi obţinerea invitaţiei.

  Demersuri în vederea obţinerii Dispoziţiei Rectorului

  Etapele care trebuie parcurse în vederea obţinerii Dispoziţiei Rectorului sunt:

  • deschiderea unui cont bancar în EUR; Universitatea “Tibiscus” are cont deschis la Raiffeisen Bank, grantul ERASMUS nu poate fi ridicat în numerar de la casieria Universităţii.
  • completarea formularului tip de cerere pentru Dispoziţia Rectorului, aprobarea deplasării de către Şeful de catedră şi apoi de către Decanul facultăţii (prin semnarea şi ştampilarea formularului de cerere) şi depunerea lui la Biroul de Programe Comunitare împreună cu:
   • copie a invitaţiei oficiale;
   • copie a numărului de cont (inclusiv codul IBAN);
   • declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că acele categorii de cheltuieli solicitate în formularul tip de cerere pentru Dispoziţia Rectorului (indiferent că este vorba doar de grantul ERASMUS şi/sau de cofinanţare din fondurile facultăţii, granturi interne, sponsorizări) nu sunt acoperite şi din alte surse (instituţia organizatoare, sponsorizări etc.);
   • acordul scris al Şefului de Catedră, în cazul în care deplasarea are o durată mai mare de o săptămână şi are loc în timpul perioadei de activitate didactică, în care să se precizeze modalitatea de suplinire a sarcinilor didactice;
   • programa didactică a cursurilor care urmează să fie susţinute la universitatea parteneră;
    • ridicarea Dispoziţiei Rectorului şi semnarea Contractului Financiar.
   • Documente eliberate de Biroul de Programe Comunitare

    • Dispoziţia Rectorului;
    • Contractul Financiar.
 2. Formalităţi în timpul mobilităţii
  • completarea şi semnarea unui atestat de către universitatea parteneră în care să se precizeze:
   • perioada petrecută la universitatea parteneră;
   • numărul de ore susţinute.
  • anunţarea Biroului de Programe Comunitare asupra oricărei modificări intervenite în timpul efectuării mobilităţii (de ex., prelungirea perioadei de mobilitate).
 3. Formalităţi la întoarcere din mobilitate

  1. Efectuarea decontului financiar
  Se efectuează la Serviciul Financiar, actele fiind arhivate la Serviciul Contabilitate al Universităţii;
  Pentru decontul financiar trebuie să prezentaţi următoarele documente:

  1. copie după Dispoziţia Rectorului;
  2. acte doveditoare ale perioadei de şedere în mobilitate;
  3. biletele de transport internaţional şi intern, chitanţele şi facturile care să justifice cheltuielile efectuate (cazare, asigurare medicală, carte verde etc.) în funcţie de categoriile de cheltuieli aprobate în Dispoziţia Rectorului;
  4. ordin de deplasare.

  2. Efectuarea decontului privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul Financiar
  Se vor preda la Biroul de Programe Comunitare următoarele documente:

  • atestat privind prezenţa la universitatea parteneră;
  • Raport narativ;
  • completarea a două formulare standard primite de la Biroul de Programe Comunitare – Summary table şi un chestionar de evaluare a mobilităţii;
  • chitanţele, facturile, biletele de transport pentru care nu aţi beneficiat de finanţare; acestea vor fi păstrate în dosarul dvs. de mobilitate de la Biroul de Programe Comunitare;

Structura cadru a “Programului de predare”
(Trebuie redactat într-o limbă agreată de comun acord de ambele instituţii)

Pentru granturile în scop de predare, cadrelor didactice li se va cere un scurt “Program de predare” aprobat de instituţia de origine şi de instituţia gazda.

Elementele minimale care trebuie menţionate în acest Program sunt:

 1. Informaţii despre instituţia gazdă, departamentul/ facultatea, programul în cauza:
  • Denumirea instituţiei gazdă/ departament(facultate)
  • Numele persoanei de contact din cadrul instituţiei de origine
  • Numele persoanei de contact din cadrul instituţiei gazdă
  • Domeniul de predare
  • Nivelul de predare (An X studii de licenta, Master)
  • Numărul de studenţi din instituţia gazdă care vor beneficia de programul de predare
  • Numărul de ore de predare
 2. Obiectivele mobilităţii
 3. Valoarea adaugată a mobilităţii (pentru instituţia gazdă şi pentru cadrul didactic)
 4. Conţinutul programului de predare
 5. Rezultatele aşteptate (fără a se limita la numărul de studenţi participanţi la cursurile predate).

Teaching assignment – Minimum requirements for the Teaching programme.

For the teaching assignments grants, teachers will be required to provide a short “Teaching programme” endorsed by both the sending and the host institution.

 1. Information about the host institution, department/faculty, programme concerned:
  • Name of the host Institution/department;
  • Name of the contact person from the home institution;
  • Name of the contact person from the host institution;
  • Subject area;
  • Level ( Bachelor Year x, Master );
  • Number of students at the host institution benefiting from the teaching programme;
  • Number of teaching hours.
 2. Objectives of the mobility,
 3. Added value of the mobility (both for the host institution and for the teacher),
 4. Content of the teaching programme ,
 5. Expected results. (not limited to the number of students concerned)

Regulations

Metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate (Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3223/08.02.2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate) [citeşte]

Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3677/04.04.2012 privind echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii obţinute în străinătate care nu corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România [citeşte]

Metodologia Universităţii “Tibiscus” pentru recunoaşterea şi echivalare a studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau străinătate [citeşte]

Cerere pentru recunoaşterea şi echivalare a studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau străinătate [descarcă]

Birou Erasmus+

* Contact Birou Erasmus+ Tibiscus

Coordonator Instituțional Erasmus+
lect.univ.dr. Florentina Anica PINTEA
tel: +40 726 650 140
Email: or.sucsibit@sumsare
Adresa: Str. Lascar Catargiu nr.6, et.2, cam. 205

Reprezentanții Erasmus+ pe facultăți sunt:

 • Facultatea de Psihologie
  Prof. univ. dr. Zeno GOZO,
  Psih. Ioana-Eva CĂDARIU
 • Facultatea de Științe Economice
  Asist. univ. dr. Raoul-Sabin GORDEAN
  Stud. Lăcrămioara-Silvana GHEJU
 • Facultatea de Drept și Administrație Publică
  Conf. univ. dr. Luiza-Maria CARAIVAN
  Stud. Andrada NAGY
 • Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată
  Lect.univ.drd. Valentin-Lucian CIORBA
  Asist. Ligia-Tabita FILIPESCU