Facultăţi

Universitatea "Tibiscus" poartă acest nume din anul 1998, instituit prin hotărâre judecătorească şi confirmat prin acte mai noi ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale Parlamentului României. Istoric, Universitatea "Tibiscus" provine din Institutul de Studii şi Educaţie Permanentă din Timişoara, care s-a înfiinţat în anul 1991, pe baza Legii nr. 31/1991, dar care a funcţionat ca unitate nonprofit, cu profil de învăţământ superior, la început cu cinci facultăţi, pentru ca treptat să ajungă la un număr de nouă facultăţi iar astăzi la patru.

Departamentul de Discipline Transversale

Asigură disciplinele complementare Limbi străine şi Educaţie Fizică, pentru studenţii programelor de studii universitare de licenţă şi de master ale universităţii.
Detalii: www.cdt.tibiscus.ro

În ceea ce priveşte structura corpului didactic, conducerea universităţii s-a străduit să respecte întocmai prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Universitatea “Tibiscus” are un corp profesoral de înaltă calitate academică ce a creat un bun renume instituţiei. Vorbim în acest sens de cele câteva solicitări de înfiinţare a unor filiale ale universităţii noastre în alte zone ale ţării (Beiuş, Ştei, Oraviţa, Turnu Severin, Deva, Petroşani etc.). Universitatea nu a dat curs acestor propuneri datorită faptului că s-a considerat că este bine să ne concentrăm asupra obiectivului intern de ridicare a calităţii activităţii de învăţământ şi să nu se risipească energiile în extinderea geografică a acesteia. Tot aici pot fi menţionate cadrele didactice ale universităţii care au fost incluse în cataloage ale personalităţilor ştiinţifice, din ţară şi mai ales din străinătate.

Corpul profesoral al Universităţii “Tibiscus” este compus dintr-un număr de 107 cadre didactice cu baza în universitate. Dintre aceştia 11 sunt profesori, 20 sunt conferenţiari, 47 lectori, 18 asistenţi şi 11 preparatori. După cum reiese din cifre, cea mai mare parte a profesorilor noştri sunt oameni tineri (27 sub 35 ani), fără să lipsească însă proporţia optimă de cadre maturizate profesional (76 au titlul ştiinţific de doctor).

Universitatea “Tibiscus” dispune de 33 angajaţi în funcţii didactice auxiliare, de cercetare şi administrative.

Numărul studenţilor şcolarizaţi în facultăţile universităţii de la înfiinţare s-a situat între 2000 şi 600. Prin acest număr, Universitatea “Tibiscus” ocupă primul loc în ierarhia universităţilor private din municipiu.

Licenţele susţinute până acum de absolvenţii facultăţilor noastre (9002 absolventi) au fost promovate (8146 licenţiaţi) în proporţie de 90%, dovadă a calităţii pregătirii studenţilor. Există şi cazurile Facultăţii de Limbi Moderne Aplicate sau Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată, la care licenţele au fost promovate, trei ani consecutiv, în proporţie de 100%.

Disertaţiile susţinute până acum de absolvenţii facultăţilor noastre (1854 absolventi) au fost promovate (1749 licenţiaţi) în proporţie de 94%, dovadă a calităţii pregătirii studenţilor. Există şi cazurile Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică, Facultăţii de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne, la care disertaţiile au fost promovate, ani la rând, în proporţie de 100%.

Putem sublinia de asemenea faptul că mulţi dintre absolvenţii universităţii au obţinut titularizări, prin concurs, pe posturi importante şi că se comportă excelent în îndeplinirea atribuţiilor care le revin.

Cercetarea ştiinţifică în universitate şi participarea la viaţa ştiinţifică naţională şi internaţională sunt remarcabile. Facultăţile organizează anual sesiuni de comunicări ştiinţifice ale căror lucrări se publică în opt serii de volume – fiecare facultate editează un volum de Anale. Universitatea, pe de o parte, şi facultăţile, pe de altă parte, organizează conferinţe, pe diverse specialităţi şi teme, susţinute de personalităţi marcante din ţară şi din străinătate: acad. Mircea Maliţa, acad. M.C. Demetrescu, scriitorul Nicolae Breban, ambasadorul SUA James Rosapepe şi sotia sa Sheilah Kast Rosapepe, prof.univ.dr G. I. Tohăneanu, acad. Marius Sala, acad. Mihai Cimpoi din Republica Moldova, criticul literar George Muntean, prof. Michael Kunczik de la Johannes Gutenberg Universität din Mainz Erwin Kelly – San Francisco California State University, Viorel Roman – profesor consultant la Universitatea din Bremen, Germania etc.

În sediul Universităţii “Tibiscus” au loc manifestări culturale cum ar fi lansări de carte şi expoziţii cu lucrări de artă şi design. În ansamblu, viaţa ştiinţifică şi culturală a universităţii este continuă şi vie. Prin intermediul fundaţiei olandeze Carmel Enterprising, transformată în Truvist Enterprising, se organizează anual, începând din 1994, câte o săptămână de activităţi cu studenţii de la toate specialităţile din cadrul universităţii, încheiate cu evaluarea şi înmânarea unor certificate de participare la aceste cursuri.
În fiecare vară se organizează tabere tematice comune cu participarea studenţilor noştri şi a unor cadre didactice şi studenţi proveniţi din Olanda, Anglia, Elveţia etc.

În cadrul Universităţii “Tibiscus” funcţionează cenaclul literar “Argonauţii”, cercul de jurnalistică al studenţilor şi clinica juridică a Facultăţii de Drept.

Cu sprijinul direct al Universităţii “Tibiscus” funcţionează şi Clubul Sportiv Tibiscus, asociaţie sportivă preocupată de organizarea şi desfăşurarea de concursuri sportive – ciclism, dansuri, streetball, fondator al Coaliţiei Naţionale de Promovare a Ciclismului “Pro Velo”.

Publicaţia “Tibiscus” şi postul de radio “Radio Campus” dau posibilitatea atât studenţilor Facultăţii de Jurnalistică precum şi altora, să-şi exerseze profesia şi să publice articole, reportaje, interviuri cât şi creaţii proprii, în suplimentul cultural “Argonauţii”.
Conducerea Universităţii “Tibiscus”, corpul profesoral al acesteia, promovează o pedagogie înnoită cu ideile reformei curriculare care este în curs de afirmare în învăţământul din ţara noastră.

De-a lungul timpului, în universitate au mai funcţionat: [vezi istoric]