Informații Publice

În această secțiune puteți consulta informații publice oferite în baza prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu completările și modificările ulterioare.

Acte normative care reglementează activitatea universității

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara a fost acreditată şi înfiinţată prin Legea nr. 484/11.07.2002 (vezi link).

În anul universitar 2021/2022, universitatea funcţionează cu 4 facultăţi, în cadrul cărora se desfăşoară programe de studii universitare de licenţă (conform HG 403/2021 – vezi link) respectiv programe de studii universitare de master (HG 385/2021 – vezi link)

Structura organizatorică

Universitatea este organizată, conform CARTEI universitare 2019, pe facultăți, departamente, colective, centre de cercetare științifică, centre de studii și de consultanță, laboratoare, studiouri și ateliere artistice, centre de formare continuă a resurselor umane, bibliotecă. Universitatea conține în structura sa și servicii tehnico – administrative.

Programul de funcționare al facultăților este luni – vineri 9-21, iar sâmbăta și duminica în conformitate cu orarele specifice. Secretariatele facultăților au program zilnic de 8 ore, din care o parte a orarului se desfășoară activitatea cu publicul. Dacă facultatea organizează activități didactice în weekend, orarul este modificat în mod corespunzător.

Programul de funcționare al serviciilor centrale, în subordinea președintelui Consiliului de administrație, este de luni până vineri între orele 9 -16.

Programul de audiențe la conducerea universității, respectiv al facultăților, este afișat pe paginile web corespunzătoare.

Conducerea universităţii

Președinte/director general: Dragoș-Florin ANCA

Rector: Prof.univ.dr. Radu RĂDUCAN

Prorector: Prof.univ.dr. Loredana-Ileana VÎȘCU

Vicepreședintele Senatului universitar: Conf.univ.dr. Florentina-Anica PINTEA

Date de contact

Denumire: Universitatea „TIBISCUS” din Timișoara

Sediu central: Timișoara, Str.Lascăr Catargiu nr.6

Telefon: 0256/220689; 0256/220690

Fax: 0256/220689; 0256/220690

E-mail: or.sucsibit@tarotcer

Web: www.tibiscus.ro

Resurse financiare, buget și bilanț contabil

Universitatea este o instituție de învățământ superior particulară, persoană juridică de drept privat și de interes public, cu autonomie economico – finaciară, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituție.

Sursele de finanţare sunt

 1. taxe de studiu, taxe de școlarizare, taxe administrative;
 2. alte taxe percepute în condițiile legii de la persoane fizice și juridice române sau străine și din alte surse;
 3. dobânzi, donații, sponsorizări;
 4. granturi, proiecte, contracte și finanțări acordate pe bază de competiție;
 5. fonduri provenite din valorificarea rezultatelor cercetării și inovării;
 6. fonduri rezultate din prestări servicii;
 7. fonduri atrase prin programe ale Uniunii Europene;
 8. sumele depuse de fondatori;
 9. alte surse legal constituite.

Universitatea adoptă anual un proiect de buget respectiv o execuție bugetară pentru anul încheiat.

Conform prevederilor legale, universitatea depune la sfârșitul fiecărui an bilanțul contabil.

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților din Universitatea “Tibiscus” din Timișoara este de 72,22% din totalul celor 72 angajați.

 • 47 cadre didactice – 72,54%
 • 25 personal nedidactic – 72%

Vizualizare document (descarcă PDF)