Resurse umane

Conform Cartei Universităţii "Tibiscus"

Art. 95. Atribuţiile Serviciului de resurse umane şi ale Oficiului juridic sunt:

 1. asigură recrutarea, selecţia, dezvoltarea şi instruirea personalului administrativ şi auxiliar;
 2. întocmeşte dosarele de concurs ale cadrelor didactice;
 3. verifică întocmirea statelor de funcţiuni;
 4. asigură, împreunã cu Serviciul financiar-contabil, întocmirea statelor de platã;
 5. verifică fişele de activitate zilnică şi borderourile personalului didactic;
 6. face înscrieri în cărţile de muncă;
 7. se prezintă la Inspectoratul Teritorial de Muncã Timişoara, pentru înregistrarea contractelor de muncã, a actelor adiţionale şi a deciziilor, precum şi pentru închiderea cãrţilor de muncã;
 8. elibereazã adeverinţe personalului angajat;
 9. întocmeşte dosare pentru angajaţii care se pensioneazã;
 10. verificã dosarele aflate la Serviciul de resurse umane;
 11. întocmeşte registrul general de evidenţã a angajaţilor;
 12. întocmeşte şi controleazã fişa postului personalului administrativ;
 13. primeşte toate actele necesare pentru dosarele angajaţilor;
 14. întocmeşte contractele de muncã ale angajaţilor;
 15. întocmeşte alte contracte (prestãri servicii, de mandat, contracte civile pentru plata cu ora etc.)
 16. întocmeşte decizii de numire în funcţie, de schimbare a încadrãrii etc.;
 17. întocmeşte dispoziţii de desfacere a contractului de muncă;
 18. reprezintă interesele universității în fața instanțelor de judecatã;
 19. ține evidenţa studenților străini și gestionează dosarele acestora;
 20. asigură aplicarea recompenselor și a sancțiunilor.