Legea 484/11.07.2002

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR - SENATUL

LEGE
pentru înfiinţarea Universităţii "Tibiscus" din Timişoara

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se înfiinţează Universitatea "Tibiscus" din Timişoara ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Daliei nr. 1 A.

Art. 2. - Universitatea "Tibiscus" din Timişoara se înfiinţează cu următoarele facultăţi şi specializări acreditate:

  1. Facultatea de Design, specializarea design, cu predare în limba română;
  2. Facultatea de Jurnalism, specializarea jurnalistică, cu predare în limba română;
  3. Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura Universităţii "Tibiscus" din Timişoara intră şi facultăţile, colegiile şi specializările, altele decât cele menţionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a fost autorizată să funcţioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la instituţia nou-înfiinţată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. -

  1. Universitatea înfiinţată dispune de patrimoniul propriu, înscris în anexa care face parte din prezenta lege.
  2. Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universităţtii "Tibiscus" din Timişoara prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul Universităţii "Tibiscus" din Timişoara va rămâne şi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naţional de învăţământ. În cazul nerespectării acestei prevederi Ministerul Educaţiei şi Cercetării va propune încetarea activităţii de învăţământ şi desfiinţarea prin lege a universităţii.

Art. 7. - Cheltuielile privind funcţionarea Universităţii "Tibiscus" din Timişoara se suportă din veniturile proprii dobândite în condiţiile legii, precum şi din alte surse legale.

Art. 8. - Instituţia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

Preşedintele Camerei Deputaţilor
VALER DORNEANU

   

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. 2 din Constituţia României.

Preşedintele Senatului
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Bucureşti, 11 iulie 2002
Nr. 484


PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET


pentru promulgarea Legii
privind înfiinţarea Universităţii "Tibiscus" din Timişoara
În temeiul prevederilor art. 77 alin. 1 şi ale art. 99 alin. 1 din Constituţia României, Preşedintele României decretează:

 

   Articol unic. – Se promulgă Legea privind înfiinţarea Universităţii "Tibiscus" din Timişoara şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU
Bucureşti, 10 iulie 2002
Nr. 661


Vezi aici conţinutul Monitorului Oficial nr. 518/17.VII.2002:

           

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon rectorat: 0256.220.689
  • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi