2015

CALENDARUL ADMITERII 2015
SPECIALIZĂRI ACREDITATE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Facultatea
Domeniul
(Specializarea / capacitate de şcolarizare)
Calendarul admiterii
Modalitate admitere
Calculatoare şi Informatică Aplicată
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 6
tel. 0256.220.687
e-mail:
web: www.fcia.tibiscus.ro
Informatică
(Informatică / 75 locuri)
Sesiunea I:

01-28.07.2015-înscriere
29.07.2015-concurs şi afişarea rezultatelor parţiale
29-31.07.2015-achitare taxă de înmatriculare
31.07.2015-afişarea rezultatelor finale

Sesiunea II (pe locurile rămase vacante):

01-25.09.2015-înscriere
28.09.2015-concurs şi afişarea rezultatelor parţiale
28-30.09.2015-achitare taxă de înmatriculare
30.09.2015-afişarea rezultatelor finale
Concurs de admitere
(medie admitere = 100% media de bacalaureat)
Drept şi Administraţie Publică
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 6
tel. 0256.494.655
e-mail:
web: www.fdap.tibiscus.ro
Drept
(Drept / 100 locuri)
Psihologie
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 6
tel. 0256.220.930
e-mail:
web: www.fp.tibiscus.ro
Psihologie
(Psihologie / 50 locuri)
Ştiinţe Economice
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargu nr. 6
tel. 0256.294.001
e-mail:
web: www.fse.tibiscus.ro
Contabilitate
(Contabilitate şi Informatică de Gestiune-IF / 50 locuri)
Contabilitate
(Contabilitate şi Informatică de Gestiune-IFR / 100 locuri)

Alte detalii privind admiterea, perioada de înscriere şi condiţiile de admitere sunt afişate la sediul fiecărei facultăţi.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA - 2015

Capitolul I
Dispoziţii generale

Art.1 Concursul de admitere în toate facultăţile Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nr. 3165/2015, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 şi cu Regulamentul cadru şi Metodologiile proprii fiecărei facultăţi.

Art.2 (1) Admiterea la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat şi se susţine în două sesiuni, perioadele (de principiu) fiind:

 • 1 - 31 iulie;
 • 1 - 30 septembrie.

(2) Pentru anul universitar 2015/2016 concursul de admitere se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 1-28 iulie 2015;
Concurs şi afişare rezultate: 29 iulie 2015.

(3) Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 29 - 31 iulie 2015.

Sesiunea II: (pentru locurile rămase neocupate)
Perioada de înscriere: 01-25 septembrie 2015;
Concurs şi afişare rezultate: 28 septembrie 2015.

(4) Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 28 – 30 septembrie 2015.
(5) Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.
(6) La Facultatea de Psihologie admiterea la programele de studii universitare de masterat va cuprinde şi interviu organizat conform calendarului prevăzut în Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii.

Art.3 Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă, la specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.4 Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii legal înfiinţate, corespunzătoare domeniilor de studii universitare de master acreditate, din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.5 (1) La Universitatea „Tibiscus” din Timişoara admiterea la studii universitare de licenţă se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita numărului de locuri stabilit prin cifra de şcolarizare a fiecărei specializări /program de studiu. Media de admitere este reprezentată de media obţinută de candidaţi la examenul de bacalaureat.

(2) Admiterea la studii universitare de masterat se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita numărului de locuri stabilit prin cifra de şcolarizare a fiecărui program de studiu. Media de admitere este reprezentată de media obţinută de candidaţi la examenul de licenţă.

La Facultatea de Psihologie admiterea la programele de studii universitare de masterat va cuprinde şi interviu realizat conform Metodologiei Facultăţii de Psihologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii.

Art.6 În fiecare facultate se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, formele şi probele de concurs, normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. Condiţiile de admitere, taxele de studii şi cifrele de şcolarizare trebuie făcute publice şi prin postarea pe site-ul universităţii şi al fiecărei facultăţi în parte.

Capitolul II
Organizarea concursului de admitere

Art.7 Fiecare facultate va elabora o metodologie proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii care va fi supusă aprobării Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizier şi postare pe site-ul facultăţii.

Art.8 Metodologia proprie a facultăţii trebuie să prevadă criteriile de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la admitere, astfel încât numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească cifra de şcolarizare alocată fiecărui program de studiu. Ca şi criterii de departajare, pot fi luate în considerare notele de la probele obligatorii de bacalaureat.

Art.9 La nivelul Universităţii şi la nivelul fiecărei facultăţi, se va constitui câte o Comisie de admitere. Comisia de admitere pe Universitate este condusă de rector; comisia de admitere pe facultate este condusă de către decan sau de înlocuitorul acestuia. Componenţa Comisiei centrale se stabileşte de Senat iar cea a comisiilor pe facultate se stabileşte de către Consiliile facultăţilor. Comisiile răspund efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

Art.10 Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor care se înscriu la ADMITERE 2015 se va realiza, în spaţiul amenajat la parterul clădirii de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6, de către personalul didactic al facultăţilor şi studenţii facultăţii desemnaţi să sprijine admiterea. Planificarea personalului didactic şi a studenţilor la înscriere, sesiunea iulie 2015 şi septembrie 2015, va fi realizată de către Comisia de admitere a fiecărei facultăţi.

Art.11 Înscrierea candidaţilor la ADMITERE 2015 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro.

Capitolul III
Dreptul de înscriere la concursul de admitere

Art.12 La concursul de admitere la studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

Art.13 În metodologiile proprii ale facultăţilor se pot stabili condiţii speciale referitoare la admiterea pentru programe de studii universitare de licenţă a candidaţilor care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale ori internaţionale. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, se vor adresa cu cereri scrise conducerilor facultăţilor, care vor aviza, iar conducerea universităţii va decide asupra solicitărilor.

Art.14 La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

Capitolul IV
Înscrierea studenţilor străini

Art.15 Primirea la studii a cetăţenilor străini se realizează conform Metodologiei Universităţii “Tibiscus” din Timişoara pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini, a tinerilor de origine etnică română, a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în anul universitar 2015/2016.

Art.16 La admiterea din cadrul Universităţii pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

Art.17 La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.

Art.18 Actele necesare înscrierii/înmatriculării studenţilor străini sunt următoarele:

1. actele necesare înscrierii/înmatriculării candidaţilor cu cetăţenie română;
2. acte suplimentare, conform legislaţiei în vigoare;
3. acordul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice privind înmatricularea studenţilor la programele de studii acreditate ale universităţii.

Capitolul V
Înscrierea la concursul de admitere

Art.19 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Art.20 La fişa de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original.
 • Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate.
 • Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie a anului în care are loc admiterea pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de absolvire – în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu;
 • Dosar plic.

Art.21 La fişa de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate;
 • Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în copie legalizată la notar.
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Copie carte de identitate;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Dosar plic.

Capitolul VI
Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere

Art.22 Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă şi de masterat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Art.23 Admiterea se face strict în ordine descrescătoare a mediilor de la examenul de bacalaureat/licenţă obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare facultate şi domeniu şi în funcţie de sistemul de departajare stabilit de fiecare facultate. La Facultatea de Psihologie, studii universitare de masterat, media generală de admitere se calculează conform Metodologiei Facultăţii de Psihologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii.

Art.24 Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.

Art.25 Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Art.26 Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii.

Art.27 (1) Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăţii în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea /afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Contestaţiile se rezolvă, exclusiv la nivelul facultăţii organizatoare şi sunt definitive.

(2) Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor. La probele orale nu se admit contestaţii.

Art.28 Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

Art.29 Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Art.30 Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii. Dupa aprobarea înmatricularii studenţii sunt înscrişi in Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.

Capitolul VII
Dispoziţii finale

Art.31 Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, înmatriculare, studii şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

Art.32 În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi în anul I studii universitare de licenţă/studii universitare de master au următoarele obligaţii:

 • să depună diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă, în original, la secretariatul facultăţii;
 • să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Art.33 Metodologiile elaborate de facultăţi sunt anexe la acest regulament.

Art.34 Prezentul regulament este parte integrantă a Cartei Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi a fost aprobat în şedinţa Senatului Universitar din data de 05.03.2015.

2016

CALENDARUL ADMITERII 2016
SPECIALIZĂRI ACREDITATE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Facultatea
Domeniul
(Specializarea / capacitate de şcolarizare)
Calendarul admiterii
Modalitate admitere
Calculatoare şi Informatică Aplicată
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 6
tel. 0256.220.687
e-mail:
web: www.fcia.tibiscus.ro
Informatică
(Informatică / 75 locuri)
Sesiunea I:

01-26.07.2016 - înscriere
27.07.2016 - concurs şi afişarea rezultatelor parţiale
27-29.07.2016 - achitare taxă de înmatriculare
29.07.2016 - afişarea rezultatelor finale

Sesiunea II (pe locurile rămase vacante):

01-27.09.2016 - înscriere
28.09.2016 - concurs şi afişarea rezultatelor parţiale
28-30.09.2016 - achitare taxă de înmatriculare
30.09.2016 - afişarea rezultatelor finale
Concurs de admitere
(medie admitere = 100% media de bacalaureat)
Drept şi Administraţie Publică
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 6
tel. 0256.494.655
e-mail:
web: www.fdap.tibiscus.ro
Drept
(Drept / 100 locuri)
Psihologie
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 6
tel. 0256.220.930
e-mail:
web: www.fp.tibiscus.ro
Psihologie
(Psihologie / 75 locuri)
Ştiinţe Economice
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargu nr. 6
tel. 0256.294.001
e-mail:
web: www.fse.tibiscus.ro
Contabilitate
(Contabilitate şi Informatică de Gestiune-IF / 50 locuri)
Contabilitate
(Contabilitate şi Informatică de Gestiune-IFR / 100 locuri)

Alte detalii privind admiterea, perioada de înscriere şi condiţiile de admitere sunt afişate la sediul fiecărei facultăţi.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA - 2016

Capitolul I
Dispoziţii generale

Art.1 Concursul de admitere în toate facultăţile Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nr. 3107/2016, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 şi cu Regulamentul cadru şi Metodologiile proprii fiecărei facultăţi.

Art.2 (1) Admiterea la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat şi se susţine în două sesiuni, perioadele (de principiu) fiind:

 • 1 - 31 iulie;
 • 1 - 30 septembrie.

(2) Pentru anul universitar 2016/2017 concursul de admitere se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 1-26 iulie 2016;
Concurs şi afişare rezultate: 27 iulie 2016.

Sesiunea II: (pentru locurile rămase neocupate)
Perioada de înscriere: 01-27 septembrie 2016;
Concurs şi afişare rezultate: 28 septembrie 2016.

(3) În perioada 27 - 29 iulie 2016, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016/2017.

(4) În perioada 28 – 30 septembrie 2016, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016/2017.

(5) Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

(6) La Facultatea de Psihologie, admiterea la programele de studii universitare de masterat va cuprinde şi un interviu organizat conform calendarului prevăzut în Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii.

Art.3 Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă, la specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.4 Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii legal înfiinţate, corespunzătoare domeniilor de studii universitare de master acreditate, din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.5 (1) La Universitatea „Tibiscus” din Timişoara admiterea la studii universitare de licenţă se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita numărului de locuri stabilit prin cifra de şcolarizare a fiecărei specializări/program de studiu. Media de admitere este reprezentată de media obţinută de candidaţi la examenul de bacalaureat.

(2) Admiterea la studii universitare de masterat se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita numărului de locuri stabilit prin capacitatea de şcolarizare a fiecărui program de studiu. Media de admitere este reprezentată de media obţinută de candidaţi la examenul de licenţă.

(3) La Facultatea de Psihologie admiterea la programele de studii universitare de masterat va cuprinde şi interviu realizat conform Metodologiei Facultăţii de Psihologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii.

Art.6 În fiecare facultate se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, formele şi probele de concurs, normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. Condiţiile de admitere, taxele de studii şi capacităţile de şcolarizare trebuie făcute publice şi prin postarea pe site-ul universităţii şi al fiecărei facultăţi în parte.

Capitolul II
Organizarea concursului de admitere

Art.7 Fiecare facultate va elabora o metodologie proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii care va fi supusă aprobării Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizier şi postare pe site-ul facultăţii.

Art.8 Metodologia proprie a facultăţii trebuie să prevadă criteriile de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la admitere, astfel încât numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească capacitatea de şcolarizare alocată fiecărui program de studiu. Pentru admiterea la studii universitare de licență, ca şi criterii de departajare, pot fi luate în considerare notele de la probele obligatorii de bacalaureat. Pentru admiterea la studii universitare de masterat, ca şi criteriu de departajare, poate fi luată în considerare nota de la proba de evaluare a cunoştințelor fundamentale şi de specialitate obţinută la examenul de licenţă.

Art.9 La nivelul Universităţii şi la nivelul fiecărei facultăţi, se va constitui câte o Comisie de admitere. Comisia de admitere pe Universitate este condusă de rector; comisia de admitere pe facultate este condusă de către decan sau de înlocuitorul acestuia. Componenţa Comisiei centrale se stabileşte de Senat iar cea a comisiilor pe facultate se stabileşte de către Consiliile facultăţilor. Comisiile răspund efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

Art.10 Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor care se înscriu la ADMITERE 2016 se va realiza, în spaţiul amenajat la parterul clădirii de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6, de către personalul didactic şi studenţii facultăţilor desemnaţi să sprijine admiterea. Planificarea personalului didactic şi a studenţilor la înscriere, sesiunea iulie 2016 şi septembrie 2016, va fi realizată de către Comisia de admitere a fiecărei facultăţi.

Art.11 Înscrierea candidaţilor la ADMITERE 2016 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro.

Capitolul III
Dreptul de înscriere la concursul de admitere

Art.12 La concursul de admitere la studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta recunoscută de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Art.13 În metodologiile proprii ale facultăţilor se pot stabili condiţii speciale referitoare la admiterea pentru programe de studii universitare de licenţă a candidaţilor care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale ori internaţionale. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, se vor adresa cu cereri scrise conducerilor facultăţilor, care vor aviza, iar conducerea universităţii va decide asupra solicitărilor.

Art.14 La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

Capitolul IV
Înscrierea studenţilor străini

Art.15 Primirea la studii a cetăţenilor străini se realizează conform Metodologiei Universităţii “Tibiscus” din Timişoara pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini, a tinerilor de origine etnică română, a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în anul universitar 2016/2017.

Art.16 La admiterea din cadrul Universităţii pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

Art.17 La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.

Art.18 Actele necesare înscrierii/înmatriculării studenţilor străini sunt următoarele:

1. actele necesare înscrierii/înmatriculării candidaţilor cu cetăţenie română;
2. acte suplimentare, conform legislaţiei în vigoare;
3. acordul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice privind înmatricularea studenţilor la programele de studii acreditate ale universităţii.

Capitolul V
Înscrierea la concursul de admitere

Art.19 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Art.20 La fişa de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original.
  Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate.
  Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie a anului în care are loc admiterea pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
  • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
  • Certificatul de absolvire – în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016/2017.
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
  • Foaia matricolă parţială, în original;
  • Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016/2017.
 • Dosar plic.

Art.21 La fişa de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
  Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în copie legalizată la notar.
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Fotocopie carte de identitate;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:
  • Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de master, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016/2017.
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:
  • Foaia matricolă parţială, în original;
  • Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2016/2017.
 • Dosar plic.

Capitolul VI
Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere

Art.22 Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă şi de masterat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Art.23 Admiterea se face strict în ordine descrescătoare a mediei de admitere, în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare facultate şi domeniu şi în funcţie de sistemul de departajare stabilit de fiecare facultate. La Facultatea de Psihologie, studii universitare de masterat, media generală de admitere se calculează conform Metodologiei Facultăţii de Psihologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii.

Art.24 Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, care au depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, însoţită de documentele indicate la art. 20, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Art.25 Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.

Art.26 Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Art.27 Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii.

Art.28 (1) Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăţii în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Contestaţiile se rezolvă, exclusiv la nivelul facultăţii organizatoare şi sunt definitive.

(2) Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor. La probele orale nu se admit contestaţii.

Art.29 Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

Art.30 Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Art.31 Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii. Dupa aprobarea înmatricularii studenţii sunt înscrişi in Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea / specializările / programul / programele de studii la care au fost admişi.

Capitolul VII
Dispoziţii finale

Art.32 Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, înmatriculare, studii şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

Art.33 Candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2016/2017:

 • să depună diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă, în original, la secretariatul facultăţii;
 • să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Art.34 Metodologiile elaborate de facultăţi sunt anexe la acest regulament.

Art.35 Prezentul regulament este parte integrantă a Cartei Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, a fost aprobat în şedinţa Senatului Universitar din data de 12.02.2016.

2011

DOMENII ADMITERE 2011 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Facultatea
Domenii
(Specializări-număr de locuri)
Perioada de înscriere
Condiţii de admitere
Calculatoare şi Informatică Aplicată
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.220.687 sau 0256.220.689 int. 117
e-mail:
web: www.fcia.tibiscus.ro
Informatică
(Informatică-75 locuri)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Design
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256.202.931, 0256.202.932 int.114
e-mail:
web: www.fd.tibiscus.ro
Arte Plastice şi Decorative
(Design-50 locuri)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
- Interviu, la încriere
- Pentru candidaţii admişi la interviu, admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Drept şi Administraţie Publică
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.494.655 sau 0256.220.689 int. 111
e-mail:
web: www.fdap.tibiscus.ro
Drept
(Drept-150 locuri)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Ştiinţe administrative
(Administraţie publică-50 locuri)
Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.494.621 sau 0256.220.689 int. 113
e-mail:
web: www.fjclm.tibiscus.ro
Ştiinţe ale Comunicării
(1.Jurnalism-60 locuri;
2.Comunicare şi Relaţii Publice-60 locuri)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Limbi Moderne Aplicate
(Limbi Moderne Aplicate-30 locuri)
Psihologie
300558 Timişoara
str. Daliei nr. 1/A
tel. 0256.202931, 0256.202.932 int.118
e-mail:
web: www.fp.tibiscus.ro
Psihologie
(Psihologie-100 locuri)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Ştiinţe Economice
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256.202.931, 0256.202.932 int. 115
e-mail:
web: www.fse.tibiscus.ro
Contabilitate
(Contabilitate şi Informatică de Gestiune-ZI-50 locuri)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Contabilitate
(Contabilitate şi Informatică de Gestiune-FR-100 locuri)
Economie şi Afaceri Internaţionale
(Economie şi Afaceri Internaţionale-100 locuri)

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE 2011

I. Dispoziţii Generale

Concursul de admitere din anul 2011 în toate facultăţile Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale şi cu prezenta metodologie aprobată de Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

Admiterea la Universitatea „Tibiscus” se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat şi se susţine în două sesiuni – iulie şi septembrie. Admiterea se organizează în facultăţi, pe cicluri de învăţământ şi pe domenii de studiu, pe locuri cu taxă, aşa cum se va prezenta în continuare.

II. Calendarul admiterii

Înscrierile se fac la secretariatele facultăţilor, în perioadele anunţate public (01 - 29.07.2011; 01 - 29.09.2011), între orele 11.00-18.00. Facultăţile nu au voie să modifice datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere.

III. Informarea candidaţilor

În fiecare facultate se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, formele şi probele de concurs, normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. Aceleaşi informaţii vor fi postate pe site-ul universităţii şi al fiecărei facultăţi în parte.

IV. Organizarea concursului de admitere

Fiecare facultate va elabora o metodologie proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare. De asemenea, se vor constitui comisiile de admitere.

Comisia de admitere pe Universitate este condusă de rector; comisia de admitere pe facultate este condusă de către decan sau de înlocuitorul acestuia. Componenţa Comisiei centrale se stabileşte de Senat iar cea a comisiilor pe facultate, de Consiliile facultăţilor.

Comisiile răspund efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

V. Dreptul de înscriere la concursul de admitere

La concursul de admitere la studii universitare de licenţă se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă.

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare, la concursuri artistice sau sportive de nivel naţional sau pe grupe de ţări pot fi admişi în învăţământul universitar fără examen, la acele facultăţi sau domenii care corespund disciplinelor la care au fost distinşi, conform criteriilor stabilite de consiliile facultăţilor şi aprobate de conducerea universităţii.

Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, se vor adresa cu cereri scrise conducerilor facultăţilor, care vor aviza, iar conducerea universităţii va decide asupra solicitărilor.

Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

Până la data 30.09.2011 fiecare facultate va comunica rectoratului Universităţii „Tibiscus” listele nominale ale olimpicilor înscrişi, menţionând domeniul la care aceştia sunt admişi, precum şi concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.

Un candidat poate participa la admiterea la mai multe domenii din cadrul Universităţii „Tibiscus”, plata taxei de înscriere făcându-se pentru fiecare opţiune.

La concursul de admitere pentru masterat se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de facultate, cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

VI. Înmatricularea studenţilor străini

Cetăţenii străini care doresc să urmeze cursurile în cadrul Universităţii „Tibiscus”, pot face acest lucru pe cont propriu. În acest caz, studenţii vor plăti o taxă de şcolarizare în valută sau în lei (în cazul în care aceştia sunt de etnie română şi au primit acordul Direcţiei Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, taxa în lei este echivalentă cu cea plătită de către studenţii români), în conformitate cu legislaţia.

VI.1. Conform Ordinului MEC nr. 4501 din 16 iunie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România, dosarul pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va conţine obligatoriu următoarele acte:

Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:

 1. Diploma de bacalaureat, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 2. Foaia matricolă pentru studiile liceale, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 3. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
 4. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
 5. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 6. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 7. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

Pentru înscrierea la studii universitare de master:

 1. Diploma de licenţă, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 2. Foaia matricolă /suplimentul la diplomă pentru studiile universitare, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 4. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
 5. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
 6. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
 7. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 8. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.

Secretariatele facultăţilor vor depune dosarele complete ale candidaţilor străini la Rectoratul universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

VI.2.Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului:

 1. actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;
 2. aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.

VII. Înscrierea la concursul de admitere

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La fişa de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate;
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de absolvire–în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu;
 • Chitanţa corespunzătoare taxei de admitere şi a taxei de confirmare a locului, plătită la casieria universităţii;
 • Dosar plic.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie 2011 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă.

La fişa de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate;
 • Absolvenţii de facultate din promoţia 2011 pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în copie legalizată la notariat;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanţa corespunzătoare taxei de admitere, plătită la casieria universităţii;
 • Dosar plic.

În ambele cazuri, secretariatele facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi şi efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • fişa de înscriere este completată corect;
 • candidatul a precizat facultatea şi domeniul pe care doreşte să îl urmeze în cadrul facultăţii;
 • candidatul a semnat fişa de înscriere, contractul de şcolarizare şi contractul de studii pentru anul universitar 2011/2012;
 • dosarul cuprinde toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.

VIII. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere

Admiterea se face strict în ordine descrescătoare a mediilor de la examenul de bacalaureat/licenţă obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare facultate şi domeniu şi în funcţie de sistemul de departajare stabilit de fiecare facultate.

Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare imediată, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a facultăţii.

Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, media de la bacalaureat şi domeniul la care a fost admis.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la înscrierea la studii se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, în termen de 30 de zile de la afişarea rezultatelor, pe baza actelor de identitate, după acest termen aceştia vor achita o taxă de retragere a dosarului, stabilită prin regulamente.

IX. Dispoziţii finale

Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, confirmare, şcolarizare şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi în anul I studii universitare de licenţă şi studii universitare de master au obligaţia:

 • să depună diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă, în original, la secretariatul facultăţii;
 • să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii pentru anul universitar 2011/2012.

Aprobată în şedinţa Senatului din 27.01.2011.

2017

CALENDARUL ADMITERII 2017
SPECIALIZĂRI ACREDITATE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

FacultateaDomeniul SpecializareaNr. locuriCalendarul admiteriiCondiţii de admitere
Calculatoare şi Informatică Aplicată
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 6
tel. 0256.220.687
e-mail:
web: www.fcia.tibiscus.ro
Domeniul: Informatică
 • Informatică – ÎF
75

Sesiunea I:

03 - 26.07.2017 - înscriere;
27.07.2017 - concurs și afişarea rezultatelor;
27 - 31.07.2017 - confirmarea ocupării locului prin plata taxei de înmatriculare.

Sesiunea II:

04 - 26.09.2017 - înscriere (pentru locurile rămase neocupate);
27.09.2017 - concurs și afişarea rezultatelor;
27 - 29.09.2017 - confirmarea ocupării locului prin plata taxei de înmatriculare.

Ordinea descrescătoare a mediilor examenului de admitere.

Media examenului de admitere se calculează ca media aritmetică dintre:

Proba 1: media examenului de bacalaureat,

Proba 2: media notelor la disciplina Matematică din anii de studiu liceal.

Drept şi Administraţie Publică
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 6
tel. 0256.494.655
e-mail:
web: www.fdap.tibiscus.ro
Domeniul: Drept
 • Drept – ÎF
100

Sesiunea I:

03 - 26.07.2017 - înscriere;
27.07.2017 - concurs și afişarea rezultatelor;
27 - 31.07.2017 - confirmarea ocupării locului prin plata taxei de înmatriculare.

Sesiunea II:

04 - 26.09.2017 - înscriere (pentru locurile rămase neocupate);
27.09.2017 - concurs și afişarea rezultatelor;
27 - 29.09.2017 - confirmarea ocupării locului prin plata taxei de înmatriculare.

Ordinea descrescătoare a mediilor examenului de admitere.

Media examenului de admitere se calculează ca media aritmetică dintre:

Proba 1: media examenului de bacalaureat,

Proba 2: media notelor la disciplina Limba română din anii de studiu liceal.

Psihologie
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 6
tel. 0256.220.930
e-mail:
web: www.fp.tibiscus.ro
Domeniul: Psihologie
 • Psihologie – ÎF
75

Sesiunea I:

03 - 26.07.2017 - înscriere;
27.07.2017 - concurs și afişarea rezultatelor;
27 - 31.07.2017 - confirmarea ocupării locului prin plata taxei de înmatriculare.

Sesiunea II:

04 - 26.09.2017 - înscriere (pentru locurile rămase neocupate);
27.09.2017 - concurs și afişarea rezultatelor;
27 - 29.09.2017 - confirmarea ocupării locului prin plata taxei de înmatriculare.

Ordinea descrescătoare a mediilor examenului de admitere.

Media examenului de admitere se calculează ca media aritmetică dintre:

Proba 1: media examenului de bacalaureat,

Proba 2: media notelor la disciplina Limba română din anii de studiu liceal.

Ştiinţe Economice
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargu nr. 6
tel. 0256.294.001
e-mail:
web: www.fse.tibiscus.ro
Domeniul: Contabilitate
 • Contabilitate şi informatică de gestiune – ÎF
50

Sesiunea I:

03 - 26.07.2017 - înscriere;
27.07.2017 - concurs și afişarea rezultatelor;
27 - 31.07.2017 - confirmarea ocupării locului prin plata taxei de înmatriculare.

Sesiunea II:

04 - 26.09.2017 - înscriere (pentru locurile rămase neocupate);
27.09.2017 - concurs și afişarea rezultatelor;
27 - 29.09.2017 - confirmarea ocupării locului prin plata taxei de înmatriculare.

Ordinea descrescătoare a mediilor examenului de admitere.

Media examenului de admitere se calculează ca media aritmetică dintre:

Proba 1: media examenului de bacalaureat,

Proba 2: media notelor la disciplina Matematică din anii de studiu liceal.

Alte detalii privind admiterea, perioada de înscriere şi condiţiile de admitere sunt afişate la sediul fiecărei facultăţi.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA - 2017

Capitolul I
Dispoziţii generale

Art.1 Concursul de admitere în toate facultăţile Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nr. 6102/2016, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi cu Regulamentul cadru şi Metodologiile proprii fiecărei facultăţi...

Art.2 (1) Admiterea la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat şi se susţine în două sesiuni, perioadele (de principiu) fiind:

 • 1 - 31 iulie;
 • 1 - 30 septembrie.

(2) Pentru anul universitar 2017/2018 concursul de admitere se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 3-26 iulie 2017;
Concurs şi afişare rezultate: 27 iulie 2017.

Sesiunea II: (pentru locurile rămase neocupate)
Perioada de înscriere: 04-26 septembrie 2017;
Concurs şi afişare rezultate: 27 septembrie 2017.

(3) În perioada 27 - 31 iulie 2017, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.

(4) În perioada 27 – 29 septembrie 2017, candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.

(5) Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Art.3 (1) Fiecare facultate va elabora o metodologie proprie privind organizarea şi desfaşurarea admiterii care va fi supusă aprobarii Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi va fi adusă la cunoştinţa candidatilor prin afişare la avizier şi postare pe site-ul facultăţii.

(2) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art.4 Fiecare facultate, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, va afişa la PANOUL ADMITERII şi pe pagină web proprie, informaţii privind:

 1. metodologia proprie de admitere;
 2. oferta anuală de şcolarizare;
 3. condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere;
 4. perioadele sesiunilor de admitere;
 5. modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs;
 6. facilităţile sau condiţiile speciale;
 7. taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;
 8. alte informaţii utile candidaţilor.

Capitolul II
Organizarea admiterii

Art.5 Pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi de master, admiterea se organizează pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.6 La nivelul Universităţii şi la nivelul fiecărei facultăţi, se va constitui câte o Comisie de admitere. Comisia de admitere pe Universitate este condusă de rector; comisia de admitere pe facultate este condusă de către decan sau de înlocuitorul acestuia. Componentă Comisiei centrale se stabileşte de Senat iar cea a comisiilor pe facultate se stabileşte de către Consiliile facultăţilor. Comisiile răspund efectiv de bună organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

Capitolul III
Candidaţii la admitere

Art.7 (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

(2) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de master numai absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.

Art.8 (1) Primirea la studii a cetăţenilor străini se realizează conform Metodologiei Universităţii "Tibiscus" din Timişoara pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini, a tinerilor de origine etnică română, a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederafiei Elveţiene, în anul universitar 2017/2018.

(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

(3) La admiterea la studii universitare de licenţă şi de master, cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovadă cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.

(4) Cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe, declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă şi master se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licenţă, respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art.9 (1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat că student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

(2) în metodologiile proprii ale facultăţilor se stabilesc, potrivit legii, măsuri privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap, asigurând acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu handicap.

(3) în metodologiile proprii ale facultăţilor se stabilesc condiţiile speciale şi procedura care stă la baza admiterii candidaţilor la programme de studii universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau intemationale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art.10 Candidaţii care au promovat în România examenul de bacalaureat/licenţă în sesiunile corespunzătoare anului şcolar/universitar curent prezintă la înscriere diplomă de bacalaureat/licenţă sau adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ.

Capitolul IV
Desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de licenţă

SECŢIUNEA 1
Înscrierea candidaţilor

Art.11 La concursul de admitere la studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu această recunoscută de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art.12 Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor care se înscriu la ADMITERE 2017 se va realiza, în spaţiul amenajat la parterul clădirii de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6, de către personalul didactic şi studenţii facultăţilor desemnaţi să sprijine admiterea. Planificarea personalului didactic şi a studenţilor la înscriere, sesiunea iulie 2017 şi septembrie 2017, va fi realizată de către Comisia de admitere a fiecărei facultăţi.

Art.13 Înscrierea candidaţilor la ADMITERE 2016 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro.

Art.14 (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în regulament.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe baza de procura.

Art.15 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completă o fişa de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Art.16 (1) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimina cerinţă de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul.

(2) Candidaţii la concursul de admitere/studenţii vor prezenţa documentele în original şi în fotocopie, urmând că secretarul facultăţii/cadrul didactic planificat la lnscrierea la concursul de admitere să verifice dacă cele două documente sunt identice, să aplice ştampila cu inscripţia "conform cu originalul", să-şi scrie numele şi prenumele şi să semneze pentru conformitate.

(3) În cazul în care persoană se prezintă cu copie legalizată după document, acesta va fi acceptat.

Art.17 La fişa de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original.
  Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat, în fotocopie şi original pentru certificarea conformității cu originalul, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate.
  Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie a anului în care are loc admiterea pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
  • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Certificatul de absolvire – în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, pentru absolvenţii de colegiu;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
  • Foaia matricolă parţială, în original;
  • Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • Dosar plic.

Art.18 Actele necesare înscrierii/înmatriculării studenţilor străini sunt următoarele:

 1. actele necesare înscrierii/înmatriculării candidaţilor cu cetăţenie română;
 2. acte suplimentare, conform legislaţiei în vigoare;
 3. acordul Ministerului Educaţiei Naționale privind înmatricularea studenţilor la programele de studii acreditate ale universităţii.

Art.19 După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

Art.20 (1) Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, înmatriculare, studii şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii se face de către conducerea Universității.

SECŢIUNEA a 2-a
Verificarea şi notarea probelor de concurs

Art.21 La Universitatea „Tibiscus” din Timişoara clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, în limita numărului de locuri stabilit prin capacitatea de şcolarizare a fiecărei specializări/program de studiu.

Art.22 (1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(2) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.

Art.23 Metodologia proprie a facultăţii trebuie să prevadă:

 1. probele de concurs pentru fiecare program de studiu de licență;
 2. criteriile de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la admitere, astfel încât numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească capacitatea de şcolarizare alocată fiecărui program de studiu. Pentru admiterea la studii universitare de licență, ca şi criterii de departajare, pot fi luate în considerare notele de la probele obligatorii de bacalaureat.

Art. 24 (1) Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, care au depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, însoţită de documentele indicate la art. 17, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

(2) Taxa de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, achitată de către candidați ca urmare a cererii de recunoaștere a creditelor, nu se returnează.

SECŢIUNEA a 3-a
Rezultatele concursului

Art.25 Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii.

Art.26 (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. lista candidaţilor admişi, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

Art.27 Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.

Art.28 (1) Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăţii în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea /afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de  cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Contestaţiile se rezolvă, exclusiv la nivelul facultăţii organizatoare şi sunt definitive.

(2) Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor.

(3) La probele orale nu se admit contestaţii.

(4) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(5) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

Art.29 Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Art.30 Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

SECŢIUNEA a 4-a
Înmatriculare

Art.31 Candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018:

 1. absolvenții promoției 2016/2017, înscriși la admitere pe baza adeverinţei de absolvire a liceului, să depună diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă,  în original, la secretariatul facultăţii;
 2. toți candidații declarați admiși la programele de studii ale Universității, să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Art.32 Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, și nesemnarea contractului de şcolarizare şi a contractului de studii din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat.

Art.33 După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.

Art.34 Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii. Dupa aprobarea înmatricularii studenţii sunt înscrişi in Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.

CAP. V
Desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare de master

SECŢIUNEA 1
Înscrierea candidaţilor

Art.35 Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

Art.36 (1) Pot candida la programe de studii universitare de master din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică prin probe scrise şi/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei şi anunţarea acesteia sunt de competenţa fiecărei instituţii de învăţământ superior.

(2) Metodologia proprie a facultăţii trebuie să prevadă proba/probele de concurs, stabilite la nivelul conducerii facultății.

Art.37 Consilierea şi preluarea dosarelor candidaţilor care se înscriu la ADMITERE 2017 se va realiza, în spaţiul amenajat la parterul clădirii de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6, de către personalul didactic şi studenţii facultăţilor desemnaţi să sprijine admiterea. Planificarea personalului didactic şi a studenţilor la înscriere, sesiunea iulie 2017 şi septembrie 2017, va fi realizată de către Comisia de admitere a fiecărei facultăţi.

Art.38 Înscrierea candidaţilor la ADMITERE 2017 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro

Art.39 (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în regulament.

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

Art.40 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Art.41 (1) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul.

(2) Candidații la concursul de admitere/studenții vor prezenta documentele în original și în fotocopie, urmând ca secretarul facultății/cadrul didactic planificat la înscrierea la concursul de admitere să verifice dacă cele două documente sunt identice, să aplice ștampila cu inscripția ”conform cu originalul”, să-și scrie numele si prenumele și să semneze pentru conformitate.

(3) În cazul în care persoana se prezintă cu copie legalizată după document, acesta va fi acceptat.

Art.42 La fişa de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
  Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand  la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea  pot  prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de naştere, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
 • Fotocopie carte de identitate;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:
  • Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de master, în original și în fotocopie pentru certificarea conformității;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:
  • Foaia matricolă parţială, în original;
  • Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de provenienţă;
  • Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, prevăzută în Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018.
 • Dosar plic.

Art.43 Actele necesare înscrierii/înmatriculării studenţilor străini sunt următoarele:

 1. actele necesare înscrierii/înmatriculării candidaţilor cu cetăţenie română;
 2. acte suplimentare, conform legislaţiei în vigoare;
 3. acordul Ministerului Educaţiei Naționale privind înmatricularea studenţilor la programele de studii acreditate ale universităţii.

Art.44 După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

Art.45 (1) Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, înmatriculare, studii şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii se face de către conducerea Universității.

SECŢIUNEA a 2-a
Verificarea şi notarea probelor de concurs

Art.46 Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediilor obţinute.

Art.47 Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

Art.48 (1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(2) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de master pot fi luate în considerare şi mediile obţinute la examenul de licenţă/diplomă, conform metodologiei proprii facultății.

Art.49 Metodologia proprie a facultăţii trebuie să prevadă criteriile de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la admitere, astfel încât numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească capacitatea de şcolarizare alocată fiecărui program de studiu. Pentru admiterea la studii universitare de masterat, ca şi criteriu de departajare, poate fi luată în considerare nota de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate obținută la examenul de licență.

Art.50 Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizier şi pe pagina web a fiecărei facultăți.

Art.51 Criteriile de verificare şi notare sunt stabilite prin metodologia proprie a facultății, ţinându-se seama de specificul domeniului. Baremele de notare se afişează în timpul desfăşurării concursului de admitere.

Art. 52 (1) Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu înrudit, care au depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, însoţită de documentele indicate la art. 42, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

(2) Taxa de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior înmatriculării în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, achitată de către candidați ca urmare a cererii de recunoaștere a creditelor, nu se returnează.

SECŢIUNEA a 3-a
Rezultatele concursului

Art.53 Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii.

Art.54 (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. lista candidaţilor admişi, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

Art.55 Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.

Art.56 (1) Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăţii în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea /afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de  cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Contestaţiile se rezolvă, exclusiv la nivelul facultăţii organizatoare şi sunt definitive.

(2) Contestaţiile pot viza doar corectitudinea calculelor sau înregistrărilor.

(3) La probele orale nu se admit contestaţii.

(4) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(5) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

Art.57 Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Art.58 Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După acest termen eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea regulamentului de taxe al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

SECŢIUNEA a 4-a
Înmatriculare

Art.59 Candidaţii declaraţi admişi la studii au următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2017/2018:

 1. absolvenții promoției 2016/2017, înscriși la admitere pe baza adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licență, să depună diploma de licenţă,  în original, la secretariatul facultăţii;
 2. toți candidații declarați admiși la programele de studii ale Universității, să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Art.60 Neprezentarea diplomei de licență, în original, și nesemnarea contractului de şcolarizare şi a contractului de studii din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat.

Art.61 După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.

Art.62 Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii. Dupa aprobarea înmatricularii studenţii sunt înscrişi in Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.

Art.63 Metodologiile elaborate de facultăţi sunt anexe la acest regulament.

Art.64 Prezentul regulament este parte integrantă a Cartei Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, a fost aprobat în şedinţa Senatului Universitar din data de 12.01.2017.

2012

SPECIALIZĂRI ŞI DOMENII ADMITERE 2012 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Facultatea
Domenii
(Specializări-număr de locuri)
Perioada de înscriere
Condiţii de admitere
Calculatoare şi Informatică Aplicată
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.220.687 sau 0256.220.689 int. 117
e-mail:
web: www.fcia.tibiscus.ro
Informatică
(Informatică-75 locuri)
02-31.07.2012
03-28.09.2012
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Design
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256.202.931, 0256.202.932 int.114
e-mail:
web: www.fd.tibiscus.ro
Arte Plastice şi Decorative
(Design-50 locuri)
02-31.07.2012
03-28.09.2012
- Interviu, la înscriere
- Pentru candidaţii admişi la interviu, admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Drept şi Administraţie Publică
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.494.655 sau 0256.220.689 int. 111
e-mail:
web: www.fdap.tibiscus.ro
Drept
(Drept-100 locuri)
02-31.07.2012
03-28.09.2012
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.294.001 sau 0256.220.689 int. 113
e-mail:
web: www.fjclm.tibiscus.ro
Ştiinţe ale Comunicării
(1.Jurnalism-60 locuri;
2.Comunicare şi Relaţii Publice-60 locuri)
02-31.07.2012
03-28.09.2012
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Limbi Moderne Aplicate
(Limbi Moderne Aplicate-30 locuri)
Psihologie
300558 Timişoara
str. Daliei nr. 1/A
tel. 0256.202931, 0256.202.932 int.118
e-mail:
web: www.fp.tibiscus.ro
Psihologie
(Psihologie-100 locuri)
02-31.07.2012
03-28.09.2012
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Ştiinţe Economice
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256.202.931, 0256.202.932 int. 115
e-mail:
web: www.fse.tibiscus.ro
Contabilitate
(Contabilitate şi Informatică de Gestiune-ZI-50 locuri)
02-31.07.2012
03-28.09.2012
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Contabilitate
(Contabilitate şi Informatică de Gestiune-FR-100 locuri)
Economie şi Afaceri Internaţionale
(Economie şi Afaceri Internaţionale-100 locuri)

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA

Capitolul I
Dispoziţii generale

Art.1 Concursul de admitere în toate facultăţile Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3313/2012 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, care se emite anual şi cu Regulamentul cadru şi Metodologiile proprii fiecărei facultăţi.

Art.2 (1) Admiterea la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat şi se susţine în două sesiuni, perioadele (de principiu) fiind:

 • 1 - 31 iulie;
 • 1 - 30 septembrie.

(2) Pentru anul universitar 2012/2013, perioadele de admitere sunt: 2 - 31 iulie 2012 şi 3 - 28 septembrie 2012.

Art.3 Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă, la specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.4 Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de master acreditate, la programele de studii legal înfiinţate din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 5 (1) La Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, admitere se face pe bază de examen. Nota la examenul de admitere la studii universitare de licenţă este reprezentată de media examenului de bacalaureat. Nota la examenul de admitere la studii universitare de master este reprezentată de media examenului de licenţă. Pentru testarea capacităţilor artistice, la specializările vocaţionale, examenul de admitere va conţine obligatoriu şi o probă practică eliminatorie.

(2) Admiterea se face strict în ordine descrescătoare a notelor obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri stabilit prin cifra de şcolarizare a fiecărei specializări/program de studiu.

(3) Probele practice pentru testarea capacităţilor artistice sunt eliminatorii şi se vor nota cu admis/respins.

Art.6 Înscrierile se fac la secretariatele facultăţilor în perioadele prevăzute în metodologia proprie, fară să se depăşească termenele prevăzute în prezenta metodologie pentru cele două sesiuni de admitere.

Art.7 În fiecare facultate se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, formele şi probele de concurs, normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. Condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de şcolarizare trebuie făcute publice în fiecare an, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere. Aceleaşi informaţii vor fi postate pe site-ul universităţii şi al fiecărei facultăţi în parte.

Capitolul II
Organizarea concursului de admitere

Art.8 Fiecare facultate va elabora o metodologie proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii care va fi supusă aprobării Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizier şi postare pe site-ul facultăţii.

Art.9 Metodologia proprie a facultăţii trebuie să prevadă criteriile de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la admitere, astfel încât numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească cifra de şcolarizare alocată fiecărui program de studiu.

Art.10 La nivelul Universităţii şi la nivelul fiecărei facultăţi, se va constitui câte o Comisie de admitere. Comisia de admitere pe Universitate este condusă de rector; comisia de admitere pe facultate este condusă de către decan sau de înlocuitorul acestuia. Componenţa Comisiei centrale se stabileşte de Senat iar cea a comisiilor pe facultate, de Consiliile facultăţilor. Comisiile răspund efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

Capitolul III
Dreptul de înscriere la concursul de admitere

Art.11 La concursul de admitere la studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare, la concursuri artistice sau sportive de nivel naţional sau pe grupe de ţări pot fi admişi în învăţământul universitar fără examen, la acele facultăţi sau domenii care corespund disciplinelor la care au fost distinşi, conform criteriilor stabilite de consiliile facultăţilor şi aprobate de conducerea universităţii. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, se vor adresa cu cereri scrise conducerilor facultăţilor, care vor aviza, iar conducerea universităţii va decide asupra solicitărilor.

Art.12 Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

Art.13 Până la data de 30 septembrie a fiecărui an, fiecare facultate va comunica rectoratului Universităţii „Tibiscus” listele nominale ale olimpicilor înscrişi, menţionând domeniul la care aceştia sunt admişi, precum şi concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.

Art.14 Un candidat poate participa la admiterea la mai multe domenii din cadrul Universităţii „Tibiscus”, plata taxei de înscriere făcându-se pentru fiecare opţiune.

Art.15 La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate a ministerului educaţiei ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

Capitolul IV
Înmatricularea studenţilor străini

Art.16 La admiterea din cadrul Universităţii pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul ministerului educaţiei înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

Art.17 Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de ministerul educaţiei. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.

Art.18 (1) Cetăţenii străini, mai puţin cetăţenii de origine etnică română din Republica Moldova, din alte state învecinate, etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care doresc să urmeze cursurile în cadrul Universităţii „Tibiscus”, pot face acest lucru pe cont propriu. În acest caz, studenţii vor plăti o taxă de şcolarizare în valută sau în lei, în conformitate cu Ordonanţa nr. 22 din 29.08.2009.

(2) Dosarul de înscriere va fi depus la Secretariatul facultăţii la care doreşte să se înscrie, începând cu data de 1 iulie dar nu mai târziu de 21 septembrie a anului de admitere, pentru a fi trimis la Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene din cadrul ministerului educaţiei, pentru obţinerea acceptului de înscriere la studiu.

(3) Dosarul va conţine, obligatoriu, următoarele acte:

 1. Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:
  1. Diploma de bacalaureat, traducere legalizată în limba română;
  2. Foaia matricolă pentru studiile liceale, traducere legalizată în limba română;
  3. Certificatul de competenţă lingvistică;
  4. Certificat de naştere, traducere legalizată în limba română;
  5. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox.
 2. Pentru înscrierea la studii universitare de master:
  1. Diploma de licenţă traducere legalizată în limba română;
  2. Foaia matricolă /suplimentul la diplomă pentru studiile universitare, traducere legalizată în limba română;
  3. Certificatul de competenţă lingvistică;
  4. Certificat de naştere, traducere legalizată în limba română;
  5. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox.

Art.19 (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor depune la Secretariatul facultăţii la care doresc să se înscrie, începând cu data de 13 martie dar nu mai târziu de 14 septembrie a anului de admitere, dosarele pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate, pentru a fi trimise la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor în vederea obţinerii Scrisorii de acceptare la studii.

(2) Cuprinsul dosarului de recunoaştere precum şi taxa care trebuie achitată sunt postate pe site-ul www.cnred.edu.ro.

Art.20 (1) Cetăţenii de origine etnică română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate vor depune dosarele Secretariatul facultăţii la care doresc să se înscrie, începând cu data de 2 iulie dar nu mai târziu de 21 septembrie a anului de admitere, în vederea trimiterii la Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene din cadrul ministerului educaţiei, pentru obţinerea acceptului de înscriere la studiu.

(2) Dosarul va conţine, obligatoriu, următoarele acte:

A - Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:

1. Diploma de bacalaureat, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

2. Foaia matricolă pentru studiile liceale, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

3. Susţinerea originii etnice române prin:

- adeverinţă eliberată de asociaţiile românilor (OUG 10/2008 art.1(2) lit. (a) şi (b) legal constituite,SAU

- declaraţie pe proprie răspundere însoţită de documente oficiale personale şi de familie (vizată de misiunile diplomatice ale României din ţările respective), după caz, SAU

- dovada de origine etnică română – certificate de naştere, certificate de căsătorie ale părinţilor /rudelor până la gradul IV (xerocopie), vizate de misiunile diplomatice ale României din ţările respective

4. Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;

5. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

6. Copie după cartea de identitate;

7. Copie după paşaport de cetăţean român cu domiciliul stabil în străinătate/de cetăţean străin – primele 3 pagini;

B - Pentru înscrierea la studii universitare de master:

1. Diploma de licenţă, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

2. Foaia matricolă /suplimentul la diplomă pentru studiile universitare, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

3. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, traducere legalizată în limba română;

4. Susţinerea originii etnice române prin:

- adeverinţă eliberată de asociaţiile românilor (OUG 10/2008 art.1(2) lit. (a) şi (b) legal constituite,SAU

- declaraţie pe proprie răspundere însoţită de documente oficiale personale şi de familie (vizată de misiunile diplomatice ale României din ţările respective), după caz, SAU

- dovada de origine etnică română – certificate de naştere, certificate de căsătorie ale părinţilor /rudelor până la gradul IV (xerocopie), vizate de misiunile diplomatice ale României din ţările respective;

5. Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;

6. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;

7. Copie după cartea de identitate;

8. Copie după paşaport de cetăţean român cu domiciliul stabil în străinătate/de cetăţean străin – primele 3 pagini;

Art.21 Secretariatele facultăţilor vor depune dosarele complete ale candidaţilor străini la Rectoratul universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la ministerul educaţiei.

Art.22 Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului ministerului educaţiei, sunt următoarele:

1. actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;

2. aprobarea ministerului educaţiei privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.

Capitolul V
Înscrierea la concursul de admitere

Art.23 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Art.24 La fişa de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate;
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Cartea de identitate, în copie xerox;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de absolvire–în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu;
 • Chitanţa corespunzătoare taxei de admitere şi a taxei de confirmare a locului, plătită la casieria universităţii;
 • Dosar plic.

Art.25 Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie a anului în care are loc admiterea, pot prezenta la înscriere în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă.

Art.26 La fişa de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate;
 • Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în copie legalizată la notar.
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanţa corespunzătoare taxei de admitere, plătită la casieria universităţii;
 • Dosar plic.

Art.27 Secretariatele facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi şi efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • fişa de înscriere este completată corect;
 • candidatul a precizat facultatea şi domeniul pe care doreşte să îl urmeze în cadrul facultăţii;
 • candidatul a semnat fişa de înscriere, contractul de şcolarizare şi contractul de studii pentru anul universitar respectiv;
 • dosarul cuprinde toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.

Capitolul VI
Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere

Art.28 Admiterea se face strict în ordine descrescătoare a mediilor de la examenul de bacalaureat/licenţă obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare facultate şi domeniu şi în funcţie de sistemul de departajare stabilit de fiecare facultate.

Art.29 Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Art.30 Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.

Art.31 Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Art.32 Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare imediată, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a facultăţii.

Art.33 Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, media de la bacalaureat şi domeniul la care a fost admis.

Art.34 Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la înscrierea la studii se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, în termen de 30 de zile de la afişarea rezultatelor, pe baza actelor de identitate; după acest termen aceştia vor achita o taxă de retragere a dosarului, stabilită prin regulamente.

Art.35 Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Art.36 Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii. Dupa aprobarea înmatricularii studenţii sunt înscrişi in Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.

Capitolul VII
Dispoziţii finale

Art.37 Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, confirmare, studii şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

Art.38 În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi în anul I studii universitare de licenţă / studii universitare de master au următoarele obligaţii:

 • să depună diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă, în original, la secretariatul facultăţii;
 • să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Art.39 Metodologiile elaborate de facultăţi sunt anexe la acest regulament.

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului din 29.03.2012, este parte integrantă a Cartei Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi se aplică începând cu admiterea în anul universitar 2012/2013.

Mai multe articole...

 1. 2013
 2. 2014

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

 • Telefon rectorat: 0256.220.689
 • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi