Regulament Taxe 2020/2021

REGULAMENT PRIVIND TAXELE DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

Conform Hotărârii Consiliului de administrație al Universității „Tibiscus” din Timișoara nr. 2/28.05.2020
Aprobat în ședința Senatului UTT prin Hotărârea nr.136 /2/25.06.2020

1. TAXE ANUALE DE STUDII

Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxa
Rata I
(21.09.2020 - 30.10.2020)
Rata II
(19.11.2020 - 08.01.2021)
Rata III
(18.02.2021 - 30.04.2021)
1.1. Taxe anuale pentru studii universitare de licenţă
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată I, II 3300 1700 800 800
2 Drept şi Administraţie Publică I, II, IV 3300 1700 800 800
3 Psihologie I, II 3300 1700 800 800
4 Ştiinţe Economice I, II 3300 1700 800 800
1.2. Taxe anuale pentru studii universitare de masterat
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată   3600 1800 900 900
2 Drept şi Administraţie Publică   3600 1800 900 900
3 Psihologie   3600 1800 900 900
4 Ştiinţe Economice   3600 1800 900 900
1.3. Taxa de şcolarizare, pentru studenţii de la studii universitare de licenţă şi pentru studenţii de la studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, este de 25%  din taxa anuală de studiu a anului terminal, stabilită la punctul 1.1, respectiv 1.2.Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 30.10.2020 inclusiv.
1.4. Taxa pentru recontractarea materiei nepromovate, în anul contractat, se calculează după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 30.10.2020 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 30.04.2021 inclusiv.
Atenţie: cererea pentru recontractarea materiilor nepromovate (corespunzător semestrului I şi semestrului II) se depune de către studenţi, la secretariatul facultăţii, cel târziu până la data de 15.10.2021, urmând ca plata să se efectueze în termenele precizate anterior, la pct.1.4.

Notă:

1. Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare, prevăzute la punctul 1.1, 1.2 şi 1.3, obligaţie a studentului, anulează toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). După achitarea taxei, studentul beneficiază din nou de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor la Universitatea „Tibiscus”;
2. Pentru depăşirea fiecărei perioade de plată, prevăzute la punctul 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4, se percep penalizări de 1% pe zi lucrătoare de întârziere, până la 25% din suma neachitată;
3. Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii, prevăzută la punctul 1.1 şi 1.2, se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în intervalul de timp prevăzut pentru achitarea primei rate (21.09.2020 – 30.10.2020).

2. TAXE PENTRU ADMITERE 2020

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:
Licenţă
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Taxă de înscriere la admitere 2020 0 0
2.

Taxă de înmatriculare

200 200

3. TAXE PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:
Licenţă
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Întocmirea dosarului pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor 500 500
2. Eliberarea certificatului de competenţă lingvistică 500 -
3. Examen de licenţă/disertaţie 1500 1700
- Pentru absolvenţii care au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă într-o sesiune anterioară, organizată pentru ablsolvenții promoţiei 2020/2021 (sesiunea iulie 2020 sau sesiunea septembrie 2020) 600 -
- Pentru absolvenţii promoţiilor anterioare anului universitar 2020/2021 care au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă 900 -

4. ALTE TAXE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

Nr.crt.
Tipuri de activităţi
Studii universitare de:
Licenţă
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Procedura de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior 800 800
- pentru studenţii Universităţii „Tibiscus” din Timişoara care au solicitat întreruperea studiilor din cauze medicale: sarcină, spitalizare peste 30 de zile 0 0
2. Înmatriculare pe bază de transfer 800 800
3. Repetarea examenelor (nepromovate /neprezentate):    
- examen planificat în sesiunea de restanţe 175 175
- examen planificat în sesiunea de reexaminare 225 225
- examen planificat în sesiunea de reexaminări speciale 275 275
Examene de diferenţă (stabilite în urma echivalării studiilor efectuate, în vederea compatibilizării planurilor de învăţământ) 175 175
4. Repetarea colocviilor (restanţă, reexaminare) 175 175
5. Recuperare ore de laborator sau lucrări practice 50 lei/şedinţă 50 lei/şedinţă
6. Obţinerea de credite suplimentare (din materiile facultative sau opţionale suplimentare, contractate de student) după formula: (taxă anuală din anul de studiu în curs /60) x nr. de credite pe disciplină după formula: (taxă anuală din anul de studiu în curs /60) x nr. de credite pe disciplină
7. La exmatricularea din facultate - taxele achitate nu se returnează, iar pentru păstrarea actelor originale la dosar, în arhiva facultăţii, se percep următoarele taxe:    
- între 01. - 30.10. 2020 (pentru exmatriculaţii corespunzători anului universitar 2019/2020) 0 0
- începând din data de 01 noiembrie 2020 (pentru exmatriculaţii corespunzători anului universitar 2019/2020) 100 100
- pentru exmatriculaţii din anii anteriori anului universitar 2019/2020 100 lei/an 100 lei/an
8. Taxă pentru stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs ale candidaţilor respinşi sau care doresc sa renunţe la locul ocupat prin concurs:    
-pentru dosarele eliberate pe bază de cerere înregistrată în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale 0 0
-pentru dosarele eliberate, pe bază de cerere înregistrată, după 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale 100 lei/an 100 lei/an
9. Taxă pentru păstrarea în Arhiva Universităţii a actelor de finalizare a studiilor, neridicate, după doi ani de la absolvire 100 lei/an 100 lei/an
10. Taxă pentru situaţii şcolare eliberate de către Arhiva Universităţii 300 300
11. Taxă pentru păstrarea în Arhiva Universităţii a actelor de studii (diplomă de bacalaureat/diplomă de licenţă) pentru absolvenţii fără examen de finalizare a studiilor care nu şi-au ridicat documentele după un an de la absolvire 100 lei/an 100 lei/an
12. Taxă pentru eliberare adeverinţe cu informaţii din Arhiva Universităţii 100 100
13. Taxă pentru eliberarea diplomelor în regim de urgenţă, cu aprobarea cererii de către rectorul Universităţii 250 250
14. Taxă pentru eliberarea duplicatelor:    
- duplicat diplomă de licenţă/master 400 400
- duplicat supliment la diplomă/foaie matricolă 175 175
- duplicat adeverinţă de absolvire 125 125
- duplicat carnet de student 75 75
15. Taxă pentru eliberarea adeverinţei de certificare (autenticitate) a actelor de finalizare a studiilor 250 250
16. Eliberarea programelor analitice (fişe de disciplină), în limba română 500 lei/an de studiu 500 lei/an de studiu
17. Eliberare planuri de învăţământ, în limba română 200 lei/an de studiu 200 lei/an de studiu
18. Eliberarea, la cerere, de documente în cadrul cărora să fie atribuit un număr de credite de studiu transferabile, disciplinelor de curs urmate de absolvent, pe baza informaţiilor existente în registrul matricol, pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi recunoaşterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile (conf. art.149, pct.2 din Legea educaţiei) 600 600
19. Completarea, la cerere, de documente necesare aparţinătorilor studenţilor care lucrează în străinătate, în vederea obţinerii de indemnizaţii sociale 450 lei/document 450 lei/document
20. Taxă pentru eliberarea suplimentului la diplomă în format europass, la cerere 0 0

5. Retragerea de la studii/transferul într-o altă instituţie de învăţământ superior se poate aproba în următoarele condiţii:

  • Plata la zi a ratelor taxei anuale pentru studii, prevăzute la punctul 1.1, respectiv 1.2, precum şi a penalităţilor calculate la taxele anuale pentru studii;
  • Dacă studentul face cerere de retragere înainte de a ajunge la scadenţa ratei curente a taxei anuale de studii, acesta este obligat să achite toate ratele pana la rata curentă, inclusiv, a taxei anuale de studii, prevăzută la punctul 1.1, respectiv 1.2.

6. Activităţile cuprinse la pct. 4 – Alte taxe, se pot desfăşura numai după ce au fost achitate taxele respective la casieria Universităţii şi s-a prezentat un exemplar al chitanţei la facultatea/compartimentul implicat;

7. Taxele anuale de studii achitate nu se reportează în alţi ani universitari;

8. Taxele prevăzute la pct. 4, rândul 3. (repetarea examenelor nepromovate /neprezentate şi examene de diferenţă) şi rândul 4. (repetarea colocviilor) sunt valabile numai în sesiunea de examene pentru care au fost achitate şi nu se reportează în alte sesiuni.

9. Taxa prevăzută la pct. 4, rândul 1. (Procedura de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior), se achita înainte de aplicarea procedurii de recunoaştere şi nu se returnează.

10. După înmatriculare, studentul care nu a achitat rata 1 din taxa de şcolarizare, nu a prezentat actul de studiu pe baza căruia a fost admis, în original, şi nu a semnat contractele de studii, în perioada: 21.09.2020 - 30.10.2020, poate fi exmatriculat, la expirarea acestui termen, la decizia Consiliului faculatatii.

Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii sau, pentru taxele anuale, de admitere şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558

Banca Transilvania
Nume Client: Universitatea Tibiscus
IBAN: RO95BTRL03601205A61880XX
SWIFT: BTRLRO22

Contul de la Raiffeisen se va inchide incepând cu 01.01.2023

Regulament Taxe 2021/2022

REGULAMENT PRIVIND TAXELE DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021/2022

Conform Hotărârii Consiliului de administrație al Universității „Tibiscus” din Timișoara în 05.05.2021
Aprobat în ședința Senatului UTT prin Hotărârea nr. 132/17.05.2021

1. TAXE ANUALE DE STUDII

Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxa
Până la date de 24.09.2021
Până la date de 03.12.2021
Până la date de 18.03.2022
1.1. Taxe anuale pentru studii universitare de licenţă
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată I 3700 1850 925 925
2 Drept şi Administraţie Publică I 3700 1850 925 925
3 Psihologie I 3700 1850 925 925
4 Ştiinţe Economice (IF) I 3400 1700 850 850
5 Ştiinţe Economice (IFR) I 2400 1200 600 600
             
Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxa
Până la date de 15.10.2021
Până la date de 03.12.2021
Până la date de 18.03.2022
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată II, III 3700 1850 925 925
2 Drept şi Administraţie Publică II, III, IV 3700 1850 925 925
3 Psihologie II, III 3700 1850 925 925
4 Ştiinţe Economice (IF) II, III 3700 1850 925 925
             
Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxa
Până la date de 24.09.2021
Până la date de 03.12.2021
Până la date de 18.03.2022
1.2. Taxe anuale pentru studii universitare de masterat
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată  I 3800 1900 950 950
2 Drept şi Administraţie Publică  I 3800 1900 950 950
3 Psihologie  I 3800 1900 950 950
4 Ştiinţe Economice  I 3800 1900 950 950
             
Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxa
Până la date de 15.10.2021
Până la date de 03.12.2021
Până la date de 18.03.2022
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată II 3800 1900 950 950
2 Drept şi Administraţie Publică II 3800 1900 950 950
3 Psihologie II 3800 1900 950 950
4 Ştiinţe Economice II 3800 1900 950 950

1.3. Taxa de şcolarizare, pentru studenţii de la studii universitare de licenţă şi pentru studenţii de la studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, este de 25% din taxa anuală de studiu a anului terminal, stabilită la punctul 1.1, respectiv 1.2.Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 30.10.2021 inclusiv.

1.4 Taxa pentru recontractarea materiei nepromovate, în anul contractat, se calculează după formula (taxa anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 15.10.2021 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 18.03.2022 inclusiv.

ATENȚIE:
Cererea pentru recontractarea materiilor nepromovate (corespunzătoare semestrului I și semestrului II) se depune de către studenți, la secretariatul facultății, cel târziu până la data de 10.10.2021, urmând ca plata să se efectueze în termenele precizate anterior, la pct.1.4.

Notă:

1. Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare, prevăzute la punctul 1.1, 1.2 şi 1.3, obligaţie a studentului, anulează toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). După achitarea taxei, studentul beneficiază din nou de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea prfesională a studenţilor la Universitatea „Tibiscus”;

2. Pentru depăşirea fiecărei perioade de plată, prevăzute la punctul 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4, se percep penalizări de 1% pe zi lucrătoare de întârziere, până la 25% din suma neachitată;

3. Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii, prevăzută la punctul 1.1 şi 1.2, se aplică o reducere de 15% din valoarea taxei, dacă plata se realizează până la data de 15.06.2021.

4. La plata integrală a taxei pentru anul I de studiu (licență și master) până la data de 24.09.2021 se obține securizarea locului ocupat în urma admiterii

 

2. TAXE PENTRU ADMITERE 2021

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:
Licenţă
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Taxă de înscriere la admitere 2021 100 100
2.

Taxă de înmatriculare

200 200

3. TAXE PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021/2022

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:
Licenţă
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Întocmirea dosarului pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor 500 500
2. Eliberarea certificatului de competenţă lingvistică 500 -
3. Examen de licenţă/disertaţie 1500 1700
- Pentru absolvenţii care au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă într-o sesiune anterioară, organizată pentru ablsolvenții promoţiei 2021/2022 (sesiunea iulie 2021 sau sesiunea septembrie 2021) 600 -
- Pentru absolvenţii promoţiilor anterioare anului universitar 2021/2022 care au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă 900 -

4. ALTE TAXE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021/2022

Nr.crt.
Tipuri de activităţi
Studii universitare de:
Licenţă
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Procedura de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior 1000 1000
- pentru studenţii Universităţii „Tibiscus” din Timişoara care au solicitat întreruperea studiilor din cauze medicale: sarcină, spitalizare peste 30 de zile 0 0
2. Înmatriculare pe bază de transfer 1000 1000
3. Repetarea examenelor (nepromovate /neprezentate):    
- examen planificat în sesiunea de restanţe 175 175
- examen planificat în sesiunea de reexaminare 300 300
- examen planificat în sesiunea de reexaminări speciale 400 400
Examene de diferenţă (stabilite în urma echivalării studiilor efectuate, în vederea compatibilizării planurilor de învăţământ) 175 175
4. Repetarea colocviilor (restanţă/reexaminare/reexaminări speciale) 175/300/400 175/300/400
5. Recuperare ore de laborator sau lucrări practice 50 lei/şedinţă 50 lei/şedinţă
6. Obţinerea de credite suplimentare (din materiile facultative sau opţionale suplimentare, contractate de student) după formula: (taxă anuală din anul de studiu în curs /60) x nr. de credite pe disciplină după formula: (taxă anuală din anul de studiu în curs /60) x nr. de credite pe disciplină
7. La exmatricularea din facultate - taxele achitate nu se returnează, iar pentru păstrarea actelor originale la dosar, în arhiva facultăţii, se percep următoarele taxe:    
- între 01. - 30.10. 2021 (pentru exmatriculaţii corespunzători anului universitar 2020/2021) 0 0
- începând din data de 01 noiembrie 2021 (pentru exmatriculaţii corespunzători anului universitar 2020/2021) 100 100
- pentru exmatriculaţii din anii anteriori anului universitar 2020/2021 100 lei/an 100 lei/an
8. Taxă pentru stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs ale candidaţilor respinşi sau care doresc sa renunţe la locul ocupat prin concurs:    
-pentru dosarele eliberate pe bază de cerere înregistrată în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale 0 0
-pentru dosarele eliberate, pe bază de cerere înregistrată, după 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale 100 lei/an 100 lei/an
9. Taxă pentru păstrarea în Arhiva Universităţii a actelor de finalizare a studiilor, neridicate, după doi ani de la absolvire 100 lei/an 100 lei/an
10. Taxă pentru situaţii şcolare eliberate de către Arhiva Universităţii 400 400
11. Taxă pentru păstrarea în Arhiva Universităţii a actelor de studii (diplomă de bacalaureat/diplomă de licenţă) pentru absolvenţii fără examen de finalizare a studiilor care nu şi-au ridicat documentele după un an de la absolvire 100 lei/an 100 lei/an
12. Taxă pentru eliberare adeverinţe cu informaţii din Arhiva Universităţii 150 150
13. Taxă pentru eliberarea diplomelor în regim de urgenţă, cu aprobarea cererii de către rectorul Universităţii 400 400
14. Taxă pentru eliberarea duplicatelor:    
- duplicat diplomă de licenţă/master 500 500
- duplicat supliment la diplomă/foaie matricolă 250 250
- duplicat adeverinţă de absolvire 200 200
- duplicat carnet de student 100 100
15. Taxă pentru eliberarea adeverinţei de certificare (autenticitate) a actelor de finalizare a studiilor 300 300
16. Eliberarea programelor analitice (fişe de disciplină), în limba română 500 lei/an de studiu 500 lei/an de studiu
17. Eliberare planuri de învăţământ, în limba română 500 lei/an de studiu 500 lei/an de studiu
18. Eliberarea, la cerere, de documente în cadrul cărora să fie atribuit un număr de credite de studiu transferabile, disciplinelor de curs urmate de absolvent, pe baza informaţiilor existente în registrul matricol, pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi recunoaşterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile (conf. art.149, pct.2 din Legea educaţiei) 600 600
19. Completarea, la cerere, de documente necesare aparţinătorilor studenţilor care lucrează în străinătate, în vederea obţinerii de indemnizaţii sociale 500 lei/document 500 lei/document
20. Taxă pentru eliberarea suplimentului la diplomă în format europass, la cerere 0 0

5. Retragerea de la studii/transferul într-o altă instituţie de învăţământ superior se poate aproba în următoarele condiţii:

- Plata la zi a ratelor taxei anuale pentru studii, prevăzute la punctul 1.1, respectiv 1.2, precum şi a penalităţilor calculate la taxele anuale pentru studii;
- Dacă studentul face cerere de retragere înainte de a ajunge la scadenţa ratei curente a taxei anuale de studii, acesta este obligat să achite toate ratele până la rata curentă, inclusiv, a taxei anuale de studii, prevăzută la punctul 1.1, respectiv 1.2.

6. Activităţile cuprinse la pct. 4 – Alte taxe, se pot desfăşura numai după ce au fost achitate taxele respective la casieria Universităţii şi s-a prezentat un exemplar al chitanţei la facultatea/compartimentul implicat.

7. Taxele anuale de studii achitate nu se reportează în alţi ani universitari.

8. Taxele prevăzute la pct. 4, rândul 3. (repetarea examenelor nepromovate /neprezentate şi examene de diferenţă) și rândul 4. (repetarea colocviilor) sunt valabile numai în sesiunea de examene pentru care au fost achitate şi nu se reportează în alte sesiuni.

9. Taxa prevăzută la pct. 4, rândul 1 (Procedura de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior) , se achită înainte de aplicarea procedurii de recunoaștere și nu se returnează.

10. După înmatriculare, studentul care nu a achitat rata 1 din taxa de şcolarizare, nu a prezentat actul de studiu pe baza căruia a fost admis, în original, și nu a semnat contractele de studii, în perioada: 21.09.2021 – 24.09.2021, poate fi exmatriculat, la expirarea acestui termen, la decizia Consiliului facultății.

Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii sau, pentru taxele anuale, de admitere şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558

Banca Transilvania
Nume Client: Universitatea Tibiscus
IBAN: RO95BTRL03601205A61880XX
SWIFT: BTRLRO22

Contul de la Raiffeisen se va inchide incepând cu 01.01.2023

Regulament Taxe 2022/2023

REGULAMENT PRIVIND TAXELE DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022/20231. TAXE ANUALE DE STUDII
1.1. Taxe anuale pentru studii universitare de licenţă

Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxă
Rata I
Până la data de 30.09.2022
Rata II
Până la data de 09.12.2022
Rata III
Până la data de 10.03.2023
Rata IV
Până la data de 12.05.2023
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată I 3900 2100 600 600 600
2 Drept şi Administraţie Publică I 3900 2100 600 600 600
3 Psihologie I 3900 2100 600 600 600
4 Ştiinţe Economice (IF) I 3900 2100 600 600 600
5 Ştiinţe Economice (IFR) I 3900 2100 600 600 600
Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxă
Rata I
Până la data de 07.10.2022
Rata II
Până la data de 09.12.2022
Rata III
Până la data de 10.03.2023
Rata IV
Până la data de 12.05.2023
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată II, III 3900 2100 600 600 600
2 Drept şi Administraţie Publică II, III, IV 3900 2100 600 600 600
3 Psihologie II, III 3900 2100 600 600 600
4 Ştiinţe Economice (IF) II, III 3900 2100 600 600 600

1.2. Taxe anuale pentru studii universitare de masterat

Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxă
Rata I
Până la data de 07.10.2022
Rata II
Până la data de 09.12.2022
Rata III
Până la data de 10.03.2023
Rata IV
Până la data de 12.05.2023
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată  I 3900 2100 600 600 600
2 Drept şi Administraţie Publică  I 3900 2100 600 600 600
3 Psihologie  I 3900 2100 600 600 600
4 Ştiinţe Economice  I 3900 2100 600 600 600
Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxă
Rata I
Până la data de 07.10.2022
Rata II
Până la data de 09.12.2022
Rata III
Până la data de 10.03.2023
Rata IV
Până la data de 12.05.2023
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată II 3900 2100 600 600 600
2 Drept şi Administraţie Publică II 3900 2100 600 600 600
3 Psihologie II 3900 2100 600 600 600
4 Ştiinţe Economice II 3900 2100 600 600 600

 

1.3. Taxa de şcolarizare, pentru studenţii de la studii universitare de licenţă şi pentru studenţii de la studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, este de 25% din taxa anuală de studiu a anului terminal, stabilită la punctul 1.1, respectiv 1.2.Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 07.10.2022 inclusiv.

1.4 Taxa pentru recontractarea materiei nepromovate, în anul contractat, se calculează după formula (taxa anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 07.10.2022 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 10.03.2023 inclusiv.

ATENȚIE:
Cererea pentru recontractarea materiilor nepromovate (corespunzătoare semestrului I și semestrului II) se depune de către studenți, la secretariatul facultății, cel târziu până la data de 07.10.2022, urmând ca plata să se efectueze în termenele precizate anterior, la pct.1.4.

Notă:

  1. Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare, prevăzute la punctul 1.1, 1.2 şi 1.3, obligaţie a studentului, anulează toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). După achitarea taxei, studentul beneficiază din nou de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea prfesională a studenţilor la Universitatea „Tibiscus”;
  2. Pentru depăşirea fiecărei perioade de plată, prevăzute la punctul 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4, se percep penalizări de 1% pe zi lucrătoare de întârziere, până la 50% din suma neachitată;
  3. Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii, prevăzută la punctul 1.1 şi 1.2, se aplică o reducere de 15% din valoarea taxei, dacă plata se realizează până la data de 30.06.2022.
  4. La plata integrală a taxei pentru anul I de studiu (licență și master) până la data de 30.09.2022 se obține securizarea locului ocupat în urma admiterii
  5. Pentru achitarea integrala a taxei anuale pentru studii, prevazuta la punctul 1.1 si 1.2, se aplica o reducere de 5% din valoarea taxei, daca plata se realizeaza in intervalul de timp prevazut pentru achitarea primei rate(30.09.2022-07.10.2022).

2. TAXE PENTRU ADMITERE 2022

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:
Licenţă
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Taxă de înscriere la admitere 2022 100 100
2.

Taxă de înmatriculare

200 200

3. TAXE PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022/2023

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:
Licenţă
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Întocmirea dosarului pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor 500 500
2. Eliberarea certificatului de competenţă lingvistică 500 -
3. Examen de licenţă/disertaţie 1500 1700
- Pentru absolvenţii care au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă într-o sesiune anterioară, organizată pentru ablsolvenții promoţiei 2022/2023 (sesiunea iulie 2022 sau sesiunea septembrie 2022) 600 -
- Pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului universitar 2021/2022 care au promovat proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență 900 -

4. ALTE TAXE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022/2023

Nr.crt.
Tipuri de activităţi
Studii universitare de:
Licenţă
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Procedura de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior 1000 1000
- pentru studenţii Universităţii „Tibiscus” din Timişoara care au solicitat întreruperea studiilor din cauze medicale: sarcină, spitalizare peste 30 de zile 0 0
2. Înmatriculare pe bază de transfer 1000 1000
3. Repetarea examenelor (nepromovate /neprezentate):    
- examen planificat în sesiunea de restanţe 200 200
- examen planificat în sesiunea de reexaminare 400 400
- examen planificat în sesiunea de reexaminări speciale 600 600
Examene de diferenţă (stabilite în urma echivalării studiilor efectuate, în vederea compatibilizării planurilor de învăţământ) 200 200
4. Repetarea colocviilor (restanţă/reexaminare/reexaminări speciale) 200/400/600 200/400/600
5. Recuperare ore de laborator sau lucrări practice 50 lei/şedinţă 50 lei/şedinţă
6. Obţinerea de credite suplimentare (din materiile facultative sau opţionale suplimentare, contractate de student) după formula: (taxă anuală din anul de studiu în curs /60) x nr. de credite pe disciplină după formula: (taxă anuală din anul de studiu în curs /60) x nr. de credite pe disciplină
7. La exmatricularea din facultate - taxele achitate nu se returnează, iar pentru păstrarea actelor originale la dosar, în arhiva facultăţii, se percep următoarele taxe:    
- între 01. - 30.10. 2022 (pentru exmatriculaţii corespunzători anului universitar 2021/2022) 0 0
- începând din data de 01 noiembrie 2022 (pentru exmatriculaţii corespunzători anului universitar 2021/2022) 100 100
- pentru exmatriculaţii din anii anteriori anului universitar 2021/2022 100 lei/an 100 lei/an
8. Taxă pentru stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs ale candidaţilor respinşi sau care doresc sa renunţe la locul ocupat prin concurs:    
- pentru dosarele eliberate pe bază de cerere înregistrată în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale 0 0
- pentru dosarele eliberate, pe bază de cerere înregistrată, după 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale 100 lei/an 100 lei/an
9. Taxă pentru păstrarea în Arhiva Universităţii a actelor de finalizare a studiilor, neridicate, după doi ani de la absolvire 100 lei/an 100 lei/an
10. Taxă pentru situaţii şcolare eliberate de către Arhiva Universităţii 400 400
11. Taxă pentru păstrarea în Arhiva Universităţii a actelor de studii (diplomă de bacalaureat/diplomă de licenţă) pentru absolvenţii fără examen de finalizare a studiilor care nu şi-au ridicat documentele după un an de la absolvire 100 lei/an 100 lei/an
12. Taxă pentru eliberare adeverinţe cu informaţii din Arhiva Universităţii 150 150
13. Taxă pentru eliberarea diplomelor în regim de urgenţă, cu aprobarea cererii de către rectorul Universităţii 700 700
14. Taxă pentru eliberarea duplicatelor:    
- duplicat diplomă de licenţă/master 700 700
- duplicat supliment la diplomă/foaie matricolă 300 300
- duplicat adeverinţă de absolvire 200 200
- duplicat carnet de student 200 200
15. Taxă pentru eliberarea adeverinţei de certificare (autenticitate) a actelor de finalizare a studiilor 300 300
16. Eliberarea programelor analitice (fişe de disciplină), în limba română 500 lei/an de studiu 500 lei/an de studiu
17. Eliberare planuri de învăţământ, în limba română 500 lei/an de studiu 500 lei/an de studiu
18. Eliberarea, la cerere, de documente în cadrul cărora să fie atribuit un număr de credite de studiu transferabile, disciplinelor de curs urmate de absolvent, pe baza informaţiilor existente în registrul matricol, pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi recunoaşterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile (conf. art.149, pct.2 din Legea educaţiei) 600 600
19. Completarea, la cerere, de documente necesare aparţinătorilor studenţilor care lucrează în străinătate, în vederea obţinerii de indemnizaţii sociale 500 lei/document 500 lei/document
20. Taxă pentru eliberarea suplimentului la diplomă în format europass, la cerere 500 500

5. Retragerea de la studii/transferul într-o altă instituţie de învăţământ superior se poate aproba în următoarele condiţii:

- Plata la zi a ratelor taxei anuale pentru studii, prevăzute la punctul 1.1, respectiv 1.2, precum şi a penalităţilor calculate la taxele anuale pentru studii;

6. Activităţile cuprinse la pct. 4 – Alte taxe, se pot desfăşura numai după ce au fost achitate taxele respective şi s-a prezentat un exemplar al chitanţei/op la facultatea/compartimentul implicat.

7. Taxele anuale de studii achitate nu se reportează în alţi ani universitari.

8. Taxele prevăzute la pct. 4, rândul 3. (repetarea examenelor nepromovate /neprezentate şi examene de diferenţă) și rândul 4. (repetarea colocviilor) sunt valabile numai în sesiunea de examene pentru care au fost achitate şi nu se reportează în alte sesiuni.

9. Taxa prevăzută la pct. 4, rândul 1 (Procedura de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior) , se achită înainte de aplicarea procedurii de recunoaștere și nu se returnează.

10. După înmatriculare, studentul care nu a achitat rata 1 din taxa de şcolarizare, nu a prezentat actul de studiu pe baza căruia a fost admis, în original, și nu a semnat contractele de studii, în perioada: 26.09.2022 – 30.09.2022, poate fi exmatriculat, la expirarea acestui termen, la decizia Consiliului facultății.

 

Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii sau, pentru taxele anuale, de admitere şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

Banca Transilvania
Nume Client: Universitatea Tibiscus
IBAN: RO95BTRL03601205A61880XX
SWIFT: BTRLRO22

Contul de la Raiffeisen se va inchide incepând cu 01.01.2023

 


CASIERIE

Program: Luni-Vineri, orele 09-16

Telefon: 0256 220 688

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon rectorat: 0256.220.689
  • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi