Admitere Studii Licenţă

SPECIALIZĂRI ŞI DOMENII ADMITERE 2012 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Facultatea
Domenii
(Specializări-număr de locuri)
Perioada de înscriere
Condiţii de admitere
Calculatoare şi Informatică Aplicată
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.220.687 sau 0256.220.689 int. 117
e-mail:
web: www.fcia.tibiscus.ro
Informatică
(Informatică-75 locuri)
02-31.07.2012
03-28.09.2012
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Design
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256.202.931, 0256.202.932 int.114
e-mail:
web: www.fd.tibiscus.ro
Arte Plastice şi Decorative
(Design-50 locuri)
02-31.07.2012
03-28.09.2012
- Interviu, la înscriere
- Pentru candidaţii admişi la interviu, admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Drept şi Administraţie Publică
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.494.655 sau 0256.220.689 int. 111
e-mail:
web: www.fdap.tibiscus.ro
Drept
(Drept-100 locuri)
02-31.07.2012
03-28.09.2012
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.294.001 sau 0256.220.689 int. 113
e-mail:
web: www.fjclm.tibiscus.ro
Ştiinţe ale Comunicării
(1.Jurnalism-60 locuri;
2.Comunicare şi Relaţii Publice-60 locuri)
02-31.07.2012
03-28.09.2012
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Limbi Moderne Aplicate
(Limbi Moderne Aplicate-30 locuri)
Psihologie
300558 Timişoara
str. Daliei nr. 1/A
tel. 0256.202931, 0256.202.932 int.118
e-mail:
web: www.fp.tibiscus.ro
Psihologie
(Psihologie-100 locuri)
02-31.07.2012
03-28.09.2012
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Ştiinţe Economice
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256.202.931, 0256.202.932 int. 115
e-mail:
web: www.fse.tibiscus.ro
Contabilitate
(Contabilitate şi Informatică de Gestiune-ZI-50 locuri)
02-31.07.2012
03-28.09.2012
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Contabilitate
(Contabilitate şi Informatică de Gestiune-FR-100 locuri)
Economie şi Afaceri Internaţionale
(Economie şi Afaceri Internaţionale-100 locuri)

 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA

 

Capitolul I
Dispoziţii generaleArt.1- Concursul de admitere în toate facultăţile Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3313/2012 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, care se emite anual şi cu Regulamentul cadru şi Metodologiile proprii fiecărei facultăţi.

Art.2- (1) Admiterea la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat şi se susţine în două sesiuni, perioadele (de principiu) fiind:
* 1 - 31 iulie;
* 1 - 30 septembrie.
(2) Pentru anul universitar 2012/2013, perioadele de admitere sunt: 2 - 31 iulie 2012 şi 3 - 28 septembrie 2012.

Art.3- Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de licenţă, la specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.4- Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de master acreditate, la programele de studii legal înfiinţate din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 5- (1) La Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, admitere se face pe bază de examen. Nota la examenul de admitere la studii universitare de licenţă este reprezentată de media examenului de bacalaureat. Nota la examenul de admitere la studii universitare de master este reprezentată de media examenului de licenţă. Pentru testarea capacităţilor artistice, la specializările vocaţionale, examenul de admitere va conţine obligatoriu şi o probă practică eliminatorie.
(2) Admiterea se face strict în ordine descrescătoare a notelor obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri stabilit prin cifra de şcolarizare a fiecărei specializări/program de studiu.
(3) Probele practice pentru testarea capacităţilor artistice sunt eliminatorii şi se vor nota cu admis/respins.

Art.6 - Înscrierile se fac la secretariatele facultăţilor în perioadele prevăzute în metodologia proprie, fară să se depăşească termenele prevăzute în prezenta metodologie pentru cele două sesiuni de admitere.

Art.7- În fiecare facultate se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, formele şi probele de concurs, normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. Condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de şcolarizare trebuie făcute publice în fiecare an, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere. Aceleaşi informaţii vor fi postate pe site-ul universităţii şi al fiecărei facultăţi în parte.

Capitolul II
Organizarea concursului de admitereArt.8- Fiecare facultate va elabora o metodologie proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii care va fi supusă aprobării Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizier şi postare pe site-ul facultăţii.

Art.9- Metodologia proprie a facultăţii trebuie să prevadă criteriile de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la admitere, astfel încât numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească cifra de şcolarizare alocată fiecărui program de studiu.

Art.10- La nivelul Universităţii şi la nivelul fiecărei facultăţi, se va constitui câte o Comisie de admitere. Comisia de admitere pe Universitate este condusă de rector; comisia de admitere pe facultate este condusă de către decan sau de înlocuitorul acestuia. Componenţa Comisiei centrale se stabileşte de Senat iar cea a comisiilor pe facultate, de Consiliile facultăţilor. Comisiile răspund efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

Capitolul III
Dreptul de înscriere la concursul de admitereArt.11- La concursul de admitere la studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare, la concursuri artistice sau sportive de nivel naţional sau pe grupe de ţări pot fi admişi în învăţământul universitar fără examen, la acele facultăţi sau domenii care corespund disciplinelor la care au fost distinşi, conform criteriilor stabilite de consiliile facultăţilor şi aprobate de conducerea universităţii. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, se vor adresa cu cereri scrise conducerilor facultăţilor, care vor aviza, iar conducerea universităţii va decide asupra solicitărilor.

Art.12- Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

Art.13- Până la data de 30 septembrie a fiecărui an, fiecare facultate va comunica rectoratului Universităţii „Tibiscus” listele nominale ale olimpicilor înscrişi, menţionând domeniul la care aceştia sunt admişi, precum şi concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.

Art.14- Un candidat poate participa la admiterea la mai multe domenii din cadrul Universităţii „Tibiscus”, plata taxei de înscriere făcându-se pentru fiecare opţiune.

Art.15- La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate a ministerului educaţiei ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.

Capitolul IV
Înmatricularea studenţilor străiniArt. 16- La admiterea din cadrul Universităţii pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul ministerului educaţiei înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

Art.17- Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de ministerul educaţiei. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.

Art.18- (1) Cetăţenii străini, mai puţin cetăţenii de origine etnică română din Republica Moldova, din alte state învecinate, etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care doresc să urmeze cursurile în cadrul Universităţii „Tibiscus”, pot face acest lucru pe cont propriu. În acest caz, studenţii vor plăti o taxă de şcolarizare în valută sau în lei, în conformitate cu Ordonanţa nr. 22 din 29.08.2009.
(2) Dosarul de înscriere va fi depus la Secretariatul facultăţii la care doreşte să se înscrie, începând cu data de 1 iulie dar nu mai târziu de 21 septembrie a anului de admitere, pentru a fi trimis la Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene din cadrul ministerului educaţiei, pentru obţinerea acceptului de înscriere la studiu.
(3) Dosarul va conţine, obligatoriu, următoarele acte:
A- Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:
1. Diploma de bacalaureat, traducere legalizată în limba română;
2. Foaia matricolă pentru studiile liceale, traducere legalizată în limba română;
3. Certificatul de competenţă lingvistică;
4. Certificat de naştere, traducere legalizată în limba română;
5. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox.
B- Pentru înscrierea la studii universitare de master:
1. Diploma de licenţă traducere legalizată în limba română;
2. Foaia matricolă /suplimentul la diplomă pentru studiile universitare, traducere legalizată în limba română;
3. Certificatul de competenţă lingvistică;
4. Certificat de naştere, traducere legalizată în limba română;
5. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox.

Art. 19- (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor depune la Secretariatul facultăţii la care doresc să se înscrie, începând cu data de 13 martie dar nu mai târziu de 14 septembrie a anului de admitere, dosarele pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate, pentru a fi trimise la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor în vederea obţinerii Scrisorii de acceptare la studii.
(2) Cuprinsul dosarului de recunoaştere precum şi taxa care trebuie achitată sunt postate pe site-ul www.cnred.edu.ro .

Art.20- (1) Cetăţenii de origine etnică română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate vor depune dosarele Secretariatul facultăţii la care doresc să se înscrie, începând cu data de 2 iulie dar nu mai târziu de 21 septembrie a anului de admitere, în vederea trimiterii la Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene din cadrul ministerului educaţiei, pentru obţinerea acceptului de înscriere la studiu.
(2) Dosarul va conţine, obligatoriu, următoarele acte:
A- Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:
1. Diploma de bacalaureat, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
2. Foaia matricolă pentru studiile liceale, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
3. Susţinerea originii etnice române prin:
- adeverinţă eliberată de asociaţiile românilor (OUG 10/2008 art.1(2) lit. (a) şi (b) legal constituite,SAU
- declaraţie pe proprie răspundere însoţită de documente oficiale personale şi de familie (vizată de misiunile diplomatice ale României din ţările respective), după caz, SAU
- dovada de origine etnică română – certificate de naştere, certificate de căsătorie ale părinţilor /rudelor până la gradul IV (xerocopie), vizate de misiunile diplomatice ale României din ţările respective
4. Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
5. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
6. Copie după cartea de identitate;
7. Copie după paşaport de cetăţean român cu domiciliul stabil în străinătate/de cetăţean străin – primele 3 pagini;
B- Pentru înscrierea la studii universitare de master:
1. Diploma de licenţă, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
2. Foaia matricolă /suplimentul la diplomă pentru studiile universitare, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
3. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, traducere legalizată în limba română ;
4. Susţinerea originii etnice române prin:
- adeverinţă eliberată de asociaţiile românilor (OUG 10/2008 art.1(2) lit. (a) şi (b) legal constituite,SAU
- declaraţie pe proprie răspundere însoţită de documente oficiale personale şi de familie (vizată de misiunile diplomatice ale României din ţările respective), după caz, SAU
- dovada de origine etnică română – certificate de naştere, certificate de căsătorie ale părinţilor /rudelor până la gradul IV (xerocopie), vizate de misiunile diplomatice ale României din ţările respective;
5. Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
6. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
7. Copie după cartea de identitate;
8. Copie după paşaport de cetăţean român cu domiciliul stabil în străinătate/de cetăţean străin – primele 3 pagini;

Art. 21- Secretariatele facultăţilor vor depune dosarele complete ale candidaţilor străini la Rectoratul universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la ministerul educaţiei.

Art.22- Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului ministerului educaţiei, sunt următoarele:
1. actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;
2. aprobarea ministerului educaţiei privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.

Capitolul V
Înscrierea la concursul de admitereArt.23- Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Art.24 - La fişa de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:
• Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate;
• Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
• Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
• Cartea de identitate, în copie xerox;
• Adeverinţă medicală;
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
• Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
• Certificatul de absolvire–în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu;
• Chitanţa corespunzătoare taxei de admitere şi a taxei de confirmare a locului, plătită la casieria universităţii;
• Dosar plic.

Art.25- Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie a anului în care are loc admiterea, pot prezenta la înscriere în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă.

Art.26- La fişa de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte:
• Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate;
Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în copie legalizată la notar.
• Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
• Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
• Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Chitanţa corespunzătoare taxei de admitere, plătită la casieria universităţii;
• Dosar plic.

Art.27- Secretariatele facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi şi efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:
• fişa de înscriere este completată corect;
• candidatul a precizat facultatea şi domeniul pe care doreşte să îl urmeze în cadrul facultăţii;
• candidatul a semnat fişa de înscriere, contractul de şcolarizare şi contractul de studii pentru anul universitar respectiv;
• dosarul cuprinde toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.

Capitolul VI
Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului de admitereArt.28- Admiterea se face strict în ordine descrescătoare a mediilor de la examenul de bacalaureat/licenţă obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare facultate şi domeniu şi în funcţie de sistemul de departajare stabilit de fiecare facultate.

Art.29- Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Art.30- Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.

Art.31- Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Art.32- Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare imediată, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a facultăţii.

Art.33- Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, media de la bacalaureat şi domeniul la care a fost admis.

Art.34- Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la înscrierea la studii se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, în termen de 30 de zile de la afişarea rezultatelor, pe baza actelor de identitate; după acest termen aceştia vor achita o taxă de retragere a dosarului, stabilită prin regulamente.

Art.35- Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Art.36- Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii. Dupa aprobarea înmatricularii studenţii sunt înscrişi in Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.

Capitolul VII
Dispoziţii finaleArt.37- Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, confirmare, studii şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

Art.38- În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi în anul I studii universitare de licenţă / studii universitare de master au următoarele obligaţii:
- să depună diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă, în original, la secretariatul facultăţii;
- să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii.

Art.39- Metodologiile elaborate de facultăţi sunt anexe la acest regulament.

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului din 29.03.2012, este parte integrantă a Cartei Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi se aplică începând cu admiterea în anul universitar 2012/2013.


 

DOMENII ADMITERE 2011 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Facultatea
Domenii
(Specializări-număr de locuri)
Perioada de înscriere
Condiţii de admitere
Calculatoare şi Informatică Aplicată
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.220.687 sau 0256.220.689 int. 117
e-mail:
web: www.fcia.tibiscus.ro
Informatică
(Informatică-75 locuri)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Design
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256.202.931, 0256.202.932 int.114
e-mail:
web: www.fd.tibiscus.ro
Arte Plastice şi Decorative
(Design-50 locuri)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
- Interviu, la încriere
- Pentru candidaţii admişi la interviu, admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Drept şi Administraţie Publică
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.494.655 sau 0256.220.689 int. 111
e-mail:
web: www.fdap.tibiscus.ro
Drept
(Drept-150 locuri)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Ştiinţe administrative
(Administraţie publică-50 locuri)
Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.494.621 sau 0256.220.689 int. 113
e-mail:
web: www.fjclm.tibiscus.ro
Ştiinţe ale Comunicării
(1.Jurnalism-60 locuri;
2.Comunicare şi Relaţii Publice-60 locuri)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Limbi Moderne Aplicate
(Limbi Moderne Aplicate-30 locuri)
Psihologie
300558 Timişoara
str. Daliei nr. 1/A
tel. 0256.202931, 0256.202.932 int.118
e-mail:
web: www.fp.tibiscus.ro
Psihologie
(Psihologie-100 locuri)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Ştiinţe Economice
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256.202.931, 0256.202.932 int. 115
e-mail:
web: www.fse.tibiscus.ro
Contabilitate
(Contabilitate şi Informatică de Gestiune-ZI-50 locuri)
01-29.07.2011
01-29.09.2011
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Contabilitate
(Contabilitate şi Informatică de Gestiune-FR-100 locuri)
Economie şi Afaceri Internaţionale
(Economie şi Afaceri Internaţionale-100 locuri)

 

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE 2011

I. Dispoziţii generaleConcursul de admitere din anul 2011 în toate facultăţile Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale şi cu prezenta metodologie aprobată de Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.
Admiterea la Universitatea „Tibiscus” se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat şi se susţine în două sesiuni – iulie şi septembrie. Admiterea se organizează în facultăţi, pe cicluri de învăţământ şi pe domenii de studiu, pe locuri cu taxă, aşa cum se va prezenta în continuare.

II. Calendarul admiteriiÎnscrierile se fac la secretariatele facultăţilor, în perioadele anunţate public (01 - 29.07.2011; 01 - 29.09.2011), între orele 11.00-18.00. Facultăţile nu au voie să modifice datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere.

III. Informarea candidaţilorÎn fiecare facultate se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, formele şi probele de concurs, normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. Aceleaşi informaţii vor fi postate pe site-ul universităţii şi al fiecărei facultăţi în parte.

IV. Organizarea concursului de admitereFiecare facultate va elabora o metodologie proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare. De asemenea, se vor constitui comisiile de admitere.
Comisia de admitere pe Universitate este condusă de rector; comisia de admitere pe facultate este condusă de către decan sau de înlocuitorul acestuia. Componenţa Comisiei centrale se stabileşte de Senat iar cea a comisiilor pe facultate, de Consiliile facultăţilor.
Comisiile răspund efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

V. Dreptul de înscriere la concursul de admitereLa concursul de admitere la studii universitare de licenţă se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare, la concursuri artistice sau sportive de nivel naţional sau pe grupe de ţări pot fi admişi în învăţământul universitar fără examen, la acele facultăţi sau domenii care corespund disciplinelor la care au fost distinşi, conform criteriilor stabilite de consiliile facultăţilor şi aprobate de conducerea universităţii. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, se vor adresa cu cereri scrise conducerilor facultăţilor, care vor aviza, iar conducerea universităţii va decide asupra solicitărilor.
Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.
Până la data 30.09.2011 fiecare facultate va comunica rectoratului Universităţii „Tibiscus” listele nominale ale olimpicilor înscrişi, menţionând domeniul la care aceştia sunt admişi, precum şi concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.
Un candidat poate participa la admiterea la mai multe domenii din cadrul Universităţii „Tibiscus”, plata taxei de înscriere făcându-se pentru fiecare opţiune.
La concursul de admitere pentru masterat se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de facultate, cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

VI. Înmatricularea studenţilor străiniCetăţenii străini care doresc să urmeze cursurile în cadrul Universităţii „Tibiscus”, pot face acest lucru pe cont propriu. În acest caz, studenţii vor plăti o taxă de şcolarizare în valută sau în lei (în cazul în care aceştia sunt de etnie română şi au primit acordul Direcţiei Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, taxa în lei este echivalentă cu cea plătită de către studenţii români), în conformitate cu legislaţia.
VI.1. Conform Ordinului MEC nr. 4501 din 16 iunie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetăţenilor străini, a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România, dosarul pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va conţine obligatoriu următoarele acte:
Pentru înscrierea la studii universitare de licenţă:
1. Diploma de bacalaureat, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
2. Foaia matricolă pentru studiile liceale, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
3. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
4. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
5. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
6. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
7. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.
Pentru înscrierea la studii universitare de master:
1. Diploma de licenţă, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
2. Foaia matricolă /suplimentul la diplomă pentru studiile universitare, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
3. Diploma de bacalaureat, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
4. Dovada originii etnice române – emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
5. Certificatul de absolvire a anului pregătitor, certificatul de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;
6. Certificat de naştere, copie legalizată la notariat sau (dacă este cazul) traducere legalizată în limba română;
7. Paşaportul cu ultima viză, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
8. Permis de şedere, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs.
Secretariatele facultăţilor vor depune dosarele complete ale candidaţilor străini la Rectoratul universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
VI.2.Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului:
1. actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;
2. aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.

VII. Înscrierea la concursul de admiterePentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.
La fişa de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:
• Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate;
• Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
• Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
• Adeverinţă medicală;
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
• Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
• Certificatul de absolvire–în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu;
• Chitanţa corespunzătoare taxei de admitere şi a taxei de confirmare a locului, plătită la casieria universităţii;
• Dosar plic.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie 2011 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă.
La fişa de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte:
• Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate;
Absolvenţii de facultate din promoţia 2011 pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în copie legalizată la notariat ;
• Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
• Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
• Certificatul de naştere, în copie legalizată la notariat;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Chitanţa corespunzătoare taxei de admitere, plătită la casieria universităţii;
• Dosar plic.
În ambele cazuri, secretariatele facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi şi efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:
• fişa de înscriere este completată corect;
• candidatul a precizat facultatea şi domeniul pe care doreşte să îl urmeze în cadrul facultăţii;
• candidatul a semnat fişa de înscriere, contractul de şcolarizare şi contractul de studii pentru anul universitar 2011/2012 ;
• dosarul cuprinde toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.

VIII. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului de admitereAdmiterea se face strict în ordine descrescătoare a mediilor de la examenul de bacalaureat/licenţă obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare facultate şi domeniu şi în funcţie de sistemul de departajare stabilit de fiecare facultate.
Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.
Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare imediată, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a facultăţii.
Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, media de la bacalaureat şi domeniul la care a fost admis.
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la înscrierea la studii se restituie, la cerere, necondiţionat şi gratuit, în termen de 30 de zile de la afişarea rezultatelor, pe baza actelor de identitate, după acest termen aceştia vor achita o taxă de retragere a dosarului, stabilită prin regulamente.

IX. Dispoziţii finaleInformaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, confirmare, şcolarizare şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.
În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi în anul I studii universitare de licenţă şi studii universitare de master au obligaţia:
• să depună diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă, în original, la secretariatul facultăţii;
• să completeze şi să semneze contractul de şcolarizare şi contractul de studii pentru anul universitar 2011/2012.

Aprobată în şedinţa Senatului din 27.01.2011.


 

DOMENII ADMITERE 2010 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Facultatea
Domenii
(Specializări)
Perioada de înscriere
Condiţii de admitere
Calculatoare şi Informatică Aplicată
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.220.687 sau 0256.220.689 int. 117
e-mail:
web: www.fcia.tibiscus.ro
Informatică
(Informatică)
01-31.07.2010
01-30.09.2010
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Design
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256.202.931, 0256.202.932 int.114
e-mail:
web: www.fd.tibiscus.ro
Arte Plastice şi Decorative
(Design)
01-31.07.2010
01-30.09.2010
- Interviu, la încriere
- Pentru candidaţii admişi la interviu, admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Drept şi Administraţie Publică
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.494.655 sau 0256.220.689 int. 111
e-mail:
web: www.fdap.tibiscus.ro
Drept
(Drept)
01-31.07.2010
01-30.09.2010
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Ştiinţe administrative
(Administraţie publică)
Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.494.621 sau 0256.220.689 int. 113
e-mail:
web: www.fjclm.tibiscus.ro
Ştiinţe ale Comunicării
(1.Jurnalism;
2.Comunicare şi Relaţii Publice)
01-31.07.2010
01-30.09.2010
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Limbi Moderne Aplicate
(Limbi Moderne Aplicate)
Psihologie
300558 Timişoara
str. Daliei nr. 1/A
tel. 0256.202931, 0256.202.932 int.115
e-mail:
web: www.fp.tibiscus.ro
Psihologie
(Psihologie)
01-31.07.2010
01-30.09.2010
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Ştiinţe Economice
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256.202.931, 0256.202.932 int. 115
e-mail:
web: www.fse.tibiscus.ro
Contabilitate
(Contabilitate şi Informatică de Gestiune-zi şi FR)
01-31.07.2010
01-30.09.2010
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Economie şi Afaceri Internaţionale
(Economie şi Afaceri Internaţionale)
Marketing
(Marketing)

 

METODOLOGIA ORGNIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE 2010

I. Dispoziţii generale

 

Concursul de admitere din anul 2010 în toate facultăţile Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale şi cu prezenta metodologie aprobată de Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.
Admiterea la Universitatea „Tibiscus” se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat şi se susţine în două sesiuni – iulie şi septembrie. Admiterea se organizează în facultăţi, pe cicluri de învăţământ şi pe domenii de studiu, pe locuri cu taxă, aşa cum se va prezenta în continuare.

II. Calendarul admiterii

 

Înscrierile se fac la secretariatele facultăţilor, în perioadele anunţate public (1-30.07.2010; 1-30.09.2010), între orele 11.00-18.00. Facultăţile nu au voie să modifice datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere.

III. Informarea candidaţilor

 

În fiecare facultate se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, lista probelor pentru concurs (acolo unde este cazul), normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. Aceleaşi informaţii vor fi postate pe site-ul universităţii şi al fiecărei facultăţi în parte.

IV. Organizarea concursului de admitere

 

Fiecare facultate va elabora o metodologie proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare. De asemenea, se vor constitui comisiile de admitere.
Comisia de admitere pe Universitate este condusă de rector; comisia de admitere pe facultate este condusă de către decan sau de înlocuitorul acestuia. Componenţa Comisiei centrale se stabileşte de Senat iar cea a comisiilor pe facultate, de Consiliile facultăţilor.
Comisiile răspund efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

V. Dreptul de înscriere la concursul de admitere

 

La concursul de admitere la studii universitare de licenţă se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare, la concursuri artistice sau sportive de nivel naţional sau pe grupe de ţări pot fi admişi în învăţământul universitar fără examen, la acele facultăţi sau domenii care corespund disciplinelor la care au fost distinşi, conform criteriilor stabilite de consiliile facultăţilor şi aprobate de conducerea universităţii. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, se vor adresa cu cereri scrise conducerilor facultăţilor, care vor aviza, iar conducerea universităţii va decide asupra solicitărilor.
Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.
Până la data 30.09.2010 fiecare facultate va comunica rectoratului Universităţii „Tibiscus” listele nominale ale olimpicilor înscrişi, menţionând domeniul la care aceştia sunt admişi, precum şi concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.
Un candidat poate participa la admiterea la mai multe domenii din cadrul Universităţii „Tibiscus”, plata taxei de înscriere făcându-se pentru fiecare opţiune.
La concursul de admitere pentru masterat se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de facultate, cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

VI. Înmatricularea studenţilor străini

 

Cetăţenii străini care doresc să urmeze cursurile în cadrul Universităţii „Tibiscus”, pot face acest lucru pe cont propriu. În acest caz, studenţii vor plăti o taxă de şcolarizare în valută sau în lei (în cazul în care aceştia sunt de etnie română şi au primit acordul Direcţiei Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, taxa în lei este echivalentă cu cea plătită de către studenţii români), în conformitate cu legislaţia.

VI.1. Dosarul pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării va conţine obligatoriu următoarele acte:
1. Cerere de înscriere la concurs pentru studii in România (formularul se poate obţine de pe site-ul www.edu.ro);
2. Diplomă de bacalaureat (original plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionată diploma de bacalaureat nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate. Dacă diploma de bacalaureat nu este emisă de o instituţie din România, atunci aceasta trebuie echivalată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Departamentul Echivalare Acte Studii (echivalarea se face personal de către titularul diplomei).
3. Foaia matricolă pentru studiile liceale (original plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionată foaia matricolă nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate.
4. Pentru înscrierea la studii universitare de masterat, este necesară diplomă de licenţă (original, plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionată diploma de licenţă nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate. Dacă diploma de licenţă nu este emisă de o instituţie din România, atunci aceasta trebuie echivalată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Departamentul Echivalare Acte Studii (echivalarea se face personal de către titularul diplomei).
5. Pentru înscrierea la studii universitare de masterat, este necesară Foaia matricolă/Suplimentul de diplomă pentru studiile universitare (original plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionată foaia matricolă/suplimentul de diplomă nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate.
6. Atestatul/certificatul de limbă română, pentru candidaţii ale căror diplome de bacalaureat (respectiv licenţă) nu sunt în limba română.
7. Actul de naştere (original plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionat certificatul nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate.
8. Pentru studentele căsătorite, este necesar actul de căsătorie (original, plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionat certificatul nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate.
9. Fotocopie autentificată după cartea de identitate (toate paginile), care atestă domiciliul stabil sau rezidenţă în străinătate (autentificarea se face la înscriere).
10. Fotocopie autentificată după paşaportul din ţara de domiciliu stabil (toate paginile; autentificarea se face la înscriere).
11. Dovada originii etnice române: adeverinţă emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
Dosarul complet va fi depus la Compartimentul Resurse Umane al universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
VI.2.Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării:
1. actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;
2. certificat medical (inclusiv testul HIV/SIDA);
3. aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.

VII. Înscrierea la concursul de admitere

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. După semnarea cererii, aceasta este considerată un contract între universitate şi student.
La cererea de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:
• Dosar plic;
• Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original (studenţii care doresc să urmeze în paralel două domenii diferite vor prezenta, la al doilea domeniu, diploma de bacalaureat în copie legalizată şi o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la prima facultate);
• Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat şi o copie xerox a acesteia;
• Certificatul de naştere, în copie legalizată;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie legalizată;
• Adeverinţă medicală tip (analize de sânge şi plămâni);
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta – copie legalizată pentru absolvenţii învăţământului superior care doresc o a doua specializare;
• Certificatul de absolvire – copie legalizată, pentru absolvenţii de colegiu;
• Alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăţilor;
• Chitanţa de confirmare a achitării taxei de admitere la casieria universităţii.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie 2010 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă.
La cererea de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte:
• Dosar plic;
• Certificatul de naştere, în copie legalizată;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie legalizată;
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta sau adeverinţă pentru absolvenţii de facultate din promoţia 2010, în original;
• Suplimentul de diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă şi o copie xerox a acesteia;
• Diplomă de bacalaureat şi Foaia matricolă plus o copie xerox după acestea;
• Chitanţa de confirmare a achitării taxei de admitere la casieria universităţii.
În ambele cazuri, secretariatele facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi şi efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:
• cererile-tip de înscriere sunt completate corect;
• candidaţii au precizat facultatea şi domeniul pe care doresc să îl urmeze în cadrul facultăţii;
• candidaţii au semnat cererea de înscriere;
• dosarele cuprind toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.

VIII. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere

 

Admiterea se face strict în ordine descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare facultate şi domeniu şi în funcţie de sistemul de departajare stabilit de fiecare facultate.
Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.
Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare imediată, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a facultăţii.
Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, media de bacalaureat şi domeniul la care a fost admis.
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la înscrierea la studii se restituie, la cerere, gratuit, în termen de 30 de zile de la afişarea rezultatelor, pe baza actelor de identitate, după acest termen aceştia vor achita o taxă de retragere a dosarului, stabilită prin regulamente.

IX. Dispoziţii finale

 

Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, confirmare, şcolarizare şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

Notă: Candidaţii declaraţi admişi în anul I studii universitare de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în original la secretariatul facultăţii, împreună cu taxa de confirmare a locului în momentul înscrierii în anul universitar 2010/2011.

Aprobată în şedinţa Senatului din 14.01.2010.


REGULAMENT ADMITERE 2009

I. Dispoziţii generale

 

Concursul de admitere din anul 2009 în toate facultăţile Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale şi cu prezenta metodologie aprobată de Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.
Admiterea la Universitatea „Tibiscus” se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat şi se susţine în două sesiuni – iulie şi septembrie. Admiterea se organizează în facultăţi, pe cicluri de învăţământ şi pe domenii de studiu, pe locuri cu taxă, aşa cum se va prezenta în continuare.

II. Calendarul admiterii

 

Înscrierile se fac la secretariatele facultăţilor, în perioadele anunţate public (1-31.07.2009; 1-7.08.2009; 1-30.09.2009), între orele 9.00-16.00. Facultăţile nu au voie să modifice datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere.

III. Informarea candidaţilor

 

În fiecare facultate se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, lista probelor pentru concurs (acolo unde este cazul), normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. Aceleaşi informaţii vor fi postate pe site-ul universităţii şi al fiecărei facultăţi în parte.

IV. Organizarea concursului de admitere

 

Fiecare facultate va elabora o metodologie proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare. De asemenea, se vor constitui comisiile de admitere.
Comisia de admitere pe Universitate este condusă de rector; comisia de admitere pe facultate este condusă de către decan sau de înlocuitorul acestuia. Componenţa Comisiei centrale se stabileşte de Senat iar cea a comisiilor pe facultate, de Consiliile facultăţilor.
Comisiile răspund efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

V. Dreptul de înscriere la concursul de admitere

 

La concursul de admitere la studii universitare de licenţă se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare, la concursuri artistice sau sportive de nivel naţional sau pe grupe de ţări pot fi admişi în învăţământul universitar fără examen, la acele facultăţi sau domenii care corespund disciplinelor la care au fost distinşi, conform criteriilor stabilite de consiliile facultăţilor şi aprobate de conducerea universităţii. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, se vor adresa cu cereri scrise conducerilor facultăţilor, care vor aviza, iar conducerea universităţii va decide asupra solicitărilor.
Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.
Până la data 30.09.2009 fiecare facultate va comunica rectoratului Universităţii „Tibiscus” listele nominale ale olimpicilor înscrişi, menţionând domeniul la care aceştia sunt admişi, precum şi concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.
Un candidat poate participa la admiterea la mai multe domenii din cadrul Universităţii „Tibiscus”, plata taxei de înscriere făcându-se pentru fiecare opţiune.
La concursul de admitere pentru masterat se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de facultate, cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

VI. Înmatricularea studenţilor străini

 

Cetăţenii străini care doresc să urmeze cursurile în cadrul Universităţii „Tibiscus”, pot face acest lucru pe cont propriu. În acest caz, studenţii vor plăti o taxă de şcolarizare în valută sau în lei (în cazul în care aceştia sunt de etnie română şi au primit acordul Direcţiei Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, taxa în lei este echivalentă cu cea plătită de către studenţii români).

VI.1. Dosarul pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va conţine obligatoriu următoarele acte:
1. Cerere de înscriere la concurs pentru studii in România (formularul se poate obţine de pe site - ul www.edu.ro);
2. Diplomă de bacalaureat (original plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionată diploma de bacalaureat nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate. Dacă diploma de bacalaureat nu este emisă de o instituţie din România, atunci aceasta trebuie echivalată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Departamentul Echivalare Acte Studii (echivalarea se face personal de către titularul diplomei).
3. Foaia matricolă pentru studiile liceale (original plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionată foaia matricolă nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate.
4. Pentru înscrierea la studii universitare de masterat, este necesară diplomă de licenţă (original, plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionată diploma de licenţă nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate. Dacă diploma de licenţă nu este emisă de o instituţie din România, atunci aceasta trebuie echivalată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Departamentul Echivalare Acte Studii (echivalarea se face personal de către titularul diplomei).
5. Pentru înscrierea la studii universitare de masterat, este necesară Foaia matricolă/Suplimentul de diplomă pentru studiile universitare (original plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionată foaia matricolă/suplimentul de diplomă nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate.
6. Atestatul/certificatul de limbă română, pentru candidaţii ale căror diplome de bacalaureat (respectiv licenţă) nu sunt în limba română.
7. Actul de naştere (original plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionat certificatul nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate.
8. Pentru studentele căsătorite, este necesar actul de căsătorie (original, plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionat certificatul nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate.
9. Fotocopie autentificată după cartea de identitate (toate paginile), care atestă domiciliul stabil sau rezidenţă în străinătate (autentificarea se face la înscriere).
10. Fotocopie autentificată după paşaportul din ţara de domiciliu stabil (toate paginile; autentificarea se face la înscriere).
11. Dovada originii etnice române: adeverinţă emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
Dosarul complet va fi depus la Compartimentul Resurse Umane al universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
VI.2.Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului:
1. actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;
2. certificat medical (inclusiv testul HIV/SIDA);
3. aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.

VII. Înscrierea la concursul de admitere

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. După semnarea cererii, aceasta este considerată un contract între universitate şi student.
La cererea de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:
• Dosar plic;
• Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (studenţii care doresc să urmeze în paralel două domenii diferite vor prezenta şi o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la prima facultate);
• Certificatul de naştere, în copie legalizată;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie legalizată;
• Adeverinţă medicală tip (analize de sânge şi plămâni);
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta – copie legalizată pentru absolvenţii învăţământului superior care doresc o a doua specializare;
• Certificatul de absolvire – copie legalizată, pentru absolvenţii de colegiu;
• Alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăţilor;
• Chitanţa de confirmare a achitării taxei de admitere la casieria universităţii.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie 2009 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă.
La cererea de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte:
• Dosar plic;
• Certificatul de naştere, în copie legalizată;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie legalizată;
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta sau adeverinţă pentru absolvenţii de facultate din promoţia 2009, în copie legalizată;
• Chitanţa de confirmare a achitării taxei de admitere la casieria universităţii.
În ambele cazuri, secretariatele facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi şi efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:
• cererile-tip de înscriere sunt completate corect;
• candidaţii au precizat facultatea şi domeniul pe care doresc să îl urmeze în cadrul facultăţii;
• candidaţii au semnat cererea de înscriere;
• dosarele cuprind toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.
După încheierea definitivă a înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea primei probe (acolo unde este cazul).

VIII. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

 

La Facultatea de Design, examenul de admitere se desfăşoară în două etape. Prima etapă constă într-un interviu care are loc în momentul depunerii dosarului de înscriere, la care aprecierea se face cu calificativul admis sau respins, calificativul final al probei se stabileşte pe baza majorităţii simple a calificativelor (admis sau respins), acordate separat de fiecare examinator în parte.
La interviu nu se admit contestaţii.
La intrarea candidaţilor în sală, examinatorii verifică identitatea acestora, pe baza cărţii/buletinului de identitate. Actele personale rămân pe masa candidatului pe toată durata desfăşurării probei respective, pentru control.
La Facultatea de Design, a doua etapă a concursului constă în departajarea candidaţilor pe baza mediei examenului de bacalaureat.

IX. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere

 

La Facultatea de Design sunt admişi în etapa a II-a numai candidaţii care, la interviu, au obţinut calificativul admis. Rezultatele interviului se afişează pe liste nominale în ordine alfabetică, separat pentru candidaţii admişi la a doua etapă şi separat pentru candidaţii respinşi.
Media generală de admitere se compune din media examenului de bacalaureat. Admiterea se face strict în ordine descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare facultate şi domeniu şi în funcţie de sistemul de departajare stabilit de fiecare facultate.
Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.
Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare imediată, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a facultăţii.
Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, mediile finale obţinute la probele de concurs, media generală şi domeniul la care a fost admis.
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la înscrierea la studii se restituie, la cerere, gratuit, în termen de 30 de zile de la afişarea rezultatelor, pe baza actelor de identitate, după acest termen aceştia vor achita o taxă de retragere a dosarului, stabilită prin regulamente.

X. Dispoziţii finale

 

Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, confirmare, şcolarizare şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.

Notă: Candidaţii declaraţi admişi în anul I studii universitare de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în original la secretariatul facultăţii, împreună cu taxa de confirmare a locului în momentul înscrierii în anul universitar 2009/2010.

Aprobată în şedinţa Senatului din 26.02.2009.

DOMENII ADMITERE 2009 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Facultatea
Domenii (Specializări)
Perioada de înscriere
Condiţii de admitere
Calculatoare şi Informatică Aplicată
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.220.687
e-mail:
web: www.fcia.tibiscus.ro
Informatică (Informatică) 01-31.07.2009
01-07.08.2009
01-30.09.2009
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Design
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256.202.931, 0256.202.932 int.116
e-mail:
web: www.fd.tibiscus.ro
Arte Plastice şi Decorative (Design) 01-31.07.2009
01-07.08.2009
01-30.09.2009
- Interviu, la încriere
- Pentru candidaţii admişi la interviu, admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Drept şi Administraţie Publică
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.494.655
e-mail:
web: www.fdap.tibiscus.ro
Drept (Drept) 01-31.07.2009
01-07.08.2009
01-30.09.2009
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Ştiinţe administrative (Administraţie publică)
Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256.494.621
e-mail:
web: www.fjclm.tibiscus.ro
Ştiinţe ale Comunicării (1.Jurnalism; 2.Comunicare şi Relaţii Publice) 01-31.07.2009
01-07.08.2009
01-30.09.2009
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Limbi Moderne Aplicate (Limbi Moderne Aplicate)
Psihologie
300558 Timişoara
str. Daliei nr. 1/A
tel. 0256.202931, 0256.202.932 int.119
e-mail:
web: www.fp.tibiscus.ro
Psihologie (Psihologie) 01-31.07.2009
01-07.08.2009
01-30.09.2009
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Ştiinţe Economice
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256.202.930
e-mail:
web: www.fse.tibiscus.ro
Contabilitate (Contabilitate şi Informatică de Gestiune-zi şi FR) 01-31.07.2008
01-07.08.2009
01-30.09.2009
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Economie şi Afaceri Internaţionale (Economie şi Afaceri Internaţionale)
Marketing (Marketing)

 


REGULAMENT ADMITERE 2008

I. Dispoziţii generale

 

Concursul de admitere din anul 2008 în toate facultăţile Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale şi cu prezenta metodologie aprobată de Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.
Admiterea la Universitatea „Tibiscus” se organizează separat pentru studii universitare de licenţă şi pentru studii universitare de masterat şi se susţine în două sesiuni – iulie şi septembrie. Admiterea se organizează în facultăţi, pe cicluri de învăţământ şi pe domenii de studiu, pe locuri cu taxă, aşa cum se va prezenta în continuare.

II. Calendarul admiterii

 

Înscrierile se fac la secretariatele facultăţilor, în perioadele anunţate public, între orele 9.00-16.00. Facultăţile nu au voie să modifice datele la care încep înscrierile şi concursul de admitere.

III. Informarea candidaţilor

 

În fiecare facultate se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, lista probelor pentru concurs (acolo unde este cazul), normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului. Aceleaşi informaţii vor fi postate pe site-ul universităţii şi al fiecărei facultăţi în parte.

IV. Organizarea concursului de admitere

 

Fiecare facultate va elabora o metodologie proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare. De asemenea, se vor constitui comisiile de admitere.
Comisia de admitere pe Universitate este condusă de rector; comisia de admitere pe facultate este condusă de către decan sau de înlocuitorul acestuia. Componenţa Comisiei centrale se stabileşte de Senat iar cea a comisiilor pe facultate, de Consiliile facultăţilor.
Comisiile răspund efectiv de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale.

V. Dreptul de înscriere la concursul de admitere

 

La concursul de admitere la studii universitare de licenţă se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premii la olimpiade şcolare, la concursuri artistice sau sportive de nivel naţional sau pe grupe de ţări pot fi admişi în învăţământul universitar fără examen, la acele facultăţi sau domenii care corespund disciplinelor la care au fost distinşi, conform criteriilor stabilite de consiliile facultăţilor şi aprobate de conducerea universităţii. Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus, se vor adresa cu cereri scrise conducerilor facultăţilor, care vor aviza, iar conducerea universităţii va decide asupra solicitărilor.
Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.
Până la data 30.09.2008 fiecare facultate va comunica rectoratului Universităţii „Tibiscus” listele nominale ale olimpicilor înscrişi, menţionând domeniul la care aceştia sunt admişi, precum şi concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii premiului.
Un candidat poate participa la admiterea la mai multe domenii din cadrul Universităţii „Tibiscus”, plata taxei de înscriere făcându-se pentru fiecare opţiune.
La concursul de admitere pentru masterat se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de facultate, cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

VI. Înmatricularea studenţilor străini

 

Cetăţenii străini care doresc să urmeze cursurile în cadrul Universităţii „Tibiscus”, pot face acest lucru pe cont propriu. În acest caz, studenţii vor plăti o taxă de şcolarizare în valută sau în lei (în cazul în care aceştia sunt de etnie română şi au primit acordul Direcţiei Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, taxa în lei este echivalentă cu cea plătită de către studenţii români).
VI.1. Dosarul pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va conţine obligatoriu următoarele acte:
1. Cerere de înscriere la concurs pentru studii in România (formularul se poate obţine de pe site - ul www.edu.ro);
2. Diplomă de bacalaureat (original plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionată diploma de bacalaureat nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate. Dacă diploma de bacalaureat nu este emisă de o instituţie din România, atunci aceasta trebuie echivalată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Departamentul Echivalare acte studii (echivalarea se face personal de către titularul diplomei).
Echivalarea diplomei se face pe baza următoarelor acte:
-cerere olografă (de mână) către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Departamentul Echivalare acte de studii;
-fotocopie după actul de identitate şi după paşaport;
-copie legalizate după foaia/foile matricolă aferente claselor I – XII;
-copie legalizată (tradusă în limba română) după diploma care trebuie echivalată;
-dovada domiciliului în România – fotocopie după act de identitate, permis de şedere, contract de închiriere etc.
3. Foaia matricolă pentru studiile liceale (original plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionată foaia matricolă nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate.
4. Pentru înscrierea la studii universitare de masterat, este necesară diplomă de licenţă (original plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionată diploma de licenţă nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate. Dacă diploma de licenţă nu este emisă de o instituţie din România, atunci aceasta trebuie echivalată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Departamentul Echivalare acte studii (echivalarea se face personal de către titularul diplomei).
5. Pentru înscrierea la studii universitare de masterat, este necesară Foaia matricolă/Suplimentul de diplomă pentru studiile universitare (original plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionată foaia matricolă/suplimentul de diplomă nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate.
6. Atestatul/certificatul de limbă română, pentru candidaţii ale căror diplome de bacalaureat (respectiv licenţă) nu sunt în limba română.
7. Actul de naştere (original plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionat certificatul nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate.
8. Pentru studentele căsătorite, este necesar actul de căsătorie (original plus 2 copii legalizate). Dacă limba în care este inscripţionat certificatul nu este cea română, atunci copiile vor fi traduse în limba română şi apoi legalizate.
9. Fotocopie autentificată după cartea de identitate (toate paginile), care atestă domiciliul stabil sau rezidenţă în străinătate (autentificarea se face la înscriere).
10. Fotocopie autentificată după paşaportul din ţara de domiciliu stabil (toate paginile; autentificarea se face la înscriere).
11. Dovada originii etnice române: adeverinţă emisă de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al României;
Dosarul complet va fi depus la Compartimentul Resurse Umane al universităţii, care va face demersurile necesare obţinerii aprobării de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
VI.2.Actele necesare înscrierii la nivel de facultate, după obţinerea acordului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului:
1. actele necesare candidaţilor cu cetăţenie română;
2. certificat medical (inclusiv testul HIV/SIDA);
3. aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind înscrierea la programul de studii, obţinută anterior înscrierii.


VII. Înscrierea la concursul de admitere

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. După semnarea cererii, aceasta este considerată un contract între universitate şi student.
La cererea de înscriere pentru studii universitare de licenţă, se anexează următoarele acte:
• Dosar plic;
• Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (studenţii care doresc să urmeze în paralel două domenii diferite vor prezenta şi o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la prima facultate);
• Certificatul de naştere, în copie legalizată;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul) în copie legalizată;
• Adeverinţă medicală tip (analize de sânge şi plămâni);
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta – copie legalizată pentru absolvenţii învăţământului superior care doresc o a doua specializare;
• Certificatul de absolvire – copie legalizată, pentru absolvenţii de colegiu;
• Alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăţilor;
• Chitanţa de confirmare a achitării taxei de admitere la casieria universităţii.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie sau în sesiunea august – septembrie 2008 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvire a liceului, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă.
La cererea de înscriere pentru studii universitare de masterat se anexează următoarele acte:
• Dosar plic;
• Certificatul de naştere, în copie legalizată;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul) în copie legalizată;
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta sau adeverinţă pentru absolvenţii de facultate din promoţia 2006, în copie legalizată;
• Chitanţa de confirmare a achitării taxei de admitere la casieria universităţii.
În ambele cazuri, secretariatele facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi şi efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:
• cererile-tip de înscriere sunt completate corect;
• candidaţii au precizat facultatea şi domeniul pe care doresc să îl urmeze în cadrul facultăţii;
• candidaţii au semnat cererea de înscriere;
• dosarele cuprind toate actele prevăzute pentru domeniul respectiv.
După încheierea definitivă a înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea primei probe (acolo unde este cazul).

VIII. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

 

La Facultatea de Design, examenul de admitere se desfăşoară în două etape. Prima etapă constă într-un interviu care are loc în momentul depunerii dosarului de înscriere, la care aprecierea se face cu calificativul admis sau respins, calificativul final al probei se stabileşte pe baza majorităţii simple a calificativelor (admis sau respins), acordate separat de fiecare examinator în parte.
La interviu nu se admit contestaţii.
La intrarea candidaţilor în sală, examinatorii verifică identitatea acestora, pe baza cărţii/buletinului de identitate. Actele personale rămân pe masa candidatului pe toată durata desfăşurării probei respective, pentru control.
La Facultatea de Design, a doua etapă a concursului constă în departajarea candidaţilor pe baza medii examenului de bacalaureat.

IX. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului

 

La Facultatea de Design sunt admişi în etapa a II-a numai candidaţii care, la interviu, au obţinut calificativul admis. Rezultatele interviului se afişează pe liste nominale în ordine alfabetică, separat pentru candidaţii admişi la a doua etapă şi separat pentru candidaţii respinşi.
Media generală de admitere se compune din media examenului de bacalaureat. Admiterea se face strict în ordine descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare facultate şi domeniu şi în funcţie de sistemul de departajare stabilit de fiecare facultate.
Comisia de admitere pe Universitate răspunde de organizarea concursului de admitere, iar Comisia de admitere pe facultate poartă întreaga răspundere asupra aplicării şi respectării normelor referitoare la stabilirea şi comunicarea rezultatelor.
Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare imediată, la sediul facultăţii, la loc vizibil şi pe pagina web a facultăţii.
Pe listele afişate se vor indica, în dreptul fiecărui candidat, mediile finale obţinute la probele de concurs, media generală şi domeniul la care a fost admis.
Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la înscrierea la studii se restituie, la cerere, gratuit, în termen de 30 de zile de la afişarea rezultatelor, pe baza actelor de identitate, după acest termen aceştia vor achita o taxă de retragere a dosarului, stabilită prin regulamente.

X. Dispoziţii finale

 

Informaţiile privind nivelul taxelor (de înscriere, confirmare, şcolarizare şi alte taxe) precum şi condiţiile de plată se afişează la secretariatele facultăţilor şi pe Internet.


Notă: Candidaţii declaraţi admişi în anul I studii universitare de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în original la secretariatul facultăţii, împreună cu taxa de confirmare a locului în momentul înscrierii în anul universitar 2008/2009.


Aprobat în şedinţa Senatului din 24.01.2008.

DOMENII ADMITERE 2008 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Facultatea
Domenii (Specializări)
Perioada de înscriere
Condiţii de admitere
Calculatoare şi Informatică Aplicată
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256/220687
Informatică (Informatică) 01-31.07.2008
01-26.09.2008
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Design
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256/202931, 202932 int.116
Arte Plastice şi Decorative (Design) 01-31.07.2008
01-26.09.2008
- Interviu, la încriere
- Pentru candidaţii admişi la interviu, admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Drept şi Administraţie Publică
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256/494655
Drept (Drept) şi Ştiinţe administrative (Administraţie publică) 01-31.07.2008
01-26.09.2008
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Jurnalistică, Comunicare şi Limbi Moderne
300559 Timişoara
str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
tel. 0256/494621
Ştiinţe ale Comunicării (Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice)
Limbi Moderne Aplicate (Limbi Moderne Aplicate)
01-31.07.2008
01-26.09.2008
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Psihologie
300558 Timişoara
str. Daliei nr. 1/A
tel. 0256/202931, 202932 int.119
Psihologie (Psihologie) 01-31.07.2008
01-26.09.2008
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Ştiinţe Economice
300558 Timişoara
str. Daliei nr.1/A
tel. 0256/202930
Contabilitate (Contabilitate şi Informatică de Gestiune-zi şi FR) 01-31.07.2008
01-26.09.2008
Ordinea descrescătoare a mediei de bacalaureat
Economie şi Afaceri Internaţionale (Economie şi Afaceri Internaţionale)
Marketing (Marketing)

Contact

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

  • Telefon rectorat: 0256.220.689
  • Fax rectorat: 0256.220.690

Conectează-te cu noi