Taxe & Orar Casierie

Regulament privind taxele de studii pentru anul universitar 2024/2025

1. TAXE ANUALE DE STUDII
1.1. Taxe anuale pentru studii universitare de licenţă

Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxă
Confirmare loc
Rata I Până la data de 30.09.2024
Rata II Până la data de 20.12.2024
Rata III Până la data de 21.02.2025
Rata IV Până la data de 25.04.2025
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată I 5900 1500 1100 1100 1100 1100
2 Drept şi Administraţie Publică I 5900 1500 1100 1100 1100 1100
3 Psihologie I 5900 1500 1100 1100 1100 1100
4 Ştiinţe Economice (IF) I 5900 1500 1100 1100 1100 1100
5 Ştiinţe Economice (IFR) I 5900 1500 1100 1100 1100 1100
Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxă
Rata I Până la data de 18.10.2024
Rata II Până la data de 20.12.2024
Rata III Până la data de 21.02.2025
Rata IV Până la data de 25.04.2025
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată II, III 5900 2600 1100 1100 1100
2 Drept şi Administraţie Publică II, III, IV 5900 2600 1100 1100 1100
3 Psihologie* II, III 5900 2600 1100 1100 1100
4 Ştiinţe Economice (IF) II, III 5900 2600 1100 1100 1100

1.2. Taxe anuale pentru studii universitare de masterat

Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxă

Rata I Până la data de 18.10.2024

Rata II Până la data de 20.12.2024

Rata III Până la data de 21.02.2025
Rata IV Până la data de 25.04.2025
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată I, II 5900 2600 1100 1100 1100
2 Psihologie I, II 5900 2600 1100 1100 1100
4 Ştiinţe Economice I, II 5900 2600 1100 1100 1100

1.3 *Taxe anuale – Program completare studii CPR

Nr.crt.
CPR
Anul de studiu
Total taxă

Semestrul I Până la data de 18.10.2024
Semestru II Până la data de 25.04.2025
1 Program completare studii (CPR) Taxa de studii se va achita integral în funcție de numărul de discipline urmate în calitate de audient și de numărul de credite aferent fiecărei discipline

1.4 Taxe anuale – Departamentul pentru pregatirea personalului didactic (DPPD):

Nr.crt.
DPPD
Anul de studiu
Total taxă

Până la data de 18.10.2024
1 DPPD licenta I 950 950
2 DPPD master I 1400 1400
3 DPPD modul I postuniversitar I 3000 3000
4 DPPD modul II postuniversitar I 3000 3000

1.5 Taxa de şcolarizare, pentru studenţii de la studii universitare de licenţă şi pentru studenţii de la studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, este aceeași cu taxa de studii a anului terminal, stabilită la punctul 1.1, respectiv 1.2. si se plateste dupa acelasi calendar.

1.6 Taxa pentru recontractarea materiei nepromovate, în anul contractat, se calculează după formula (taxa anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 31.10.2024 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 20.03.2025 inclusiv.

1.7 Pentru depăşirea fiecărei perioade de plată, prevăzute la punctul 1.6, se percep penalizări de 1% pe zi lucrătoare de întârziere până la 30% din suma neachitată.

ATENȚIE: Cererea pentru recontractarea materiilor nepromovate (corespunzătoare semestrului I şi semestrului II) se depune de către studenţi, la secretariatul facultăţii, cel târziu până la data de 31.10.2024, urmând ca plata să se efectueze în termenele precizate anterior, la pct.1.6.

Notă:

 1. Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare, prevăzute la punctul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, obligaţie a
  studentului, anulează toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). După achitarea taxei, studentul beneficiază din nou de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea
  profesională a studenţilor la Universitatea „Tibiscus”;
 2. Pentru depăşirea fiecărei perioade de plată, prevăzute la punctul 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4, se percep penalizări de 1% pe zi
  lucrătoare de întârziere până la achitarea integrală a taxei de şcolarizare
  ;
 3. Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii, prevăzută la punctul 1.1 şi 1.2, se aplică o reducere de 15% din valoarea taxei, dacă plata se realizează până la data de 01.07.2024, în limita a 200 de locuri.
 4. Securizarea locului ocupat în urma admiterii se obţine prin achitarea taxei de confirmare, in cuantum de 1500 lei, conform calendar admitere 2024. Taxa de confirmare este parte din taxa de scolarizare aferenta anului 2024-2025,
 5. Pentru achitarea integrala a taxei anuale pentru studii, prevazuta la punctul 1.1 si 1.2, se aplica o reducere de 5%
  din valoarea taxei, daca plata se realizeaza in intervalul 02.07.2024-18.10.2024.

2. TAXE PENTRU ADMITERE 2024

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:

Licenţă/DPPD [Lei]

Masterat/DPPD [Lei]
1. Taxă de înscriere la admitere 2024 – 2025 300 300

3. TAXE PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2024/2025

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:
Licenţă [Lei]
Masterat [Lei]
1. Întocmirea dosarului pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor 500 500
2. Eliberarea certificatului de competenţă lingvistică 500
3. Examen de licenţă/disertaţie 1800 2000
– Pentru absolvenţii care au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă într-o sesiune anterioară, organizată pentru ablsolvenții promoţiei 2023/2024 (sesiunea iulie 2023 sau sesiunea septembrie 2023) 800
– Pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului universitar 2023 care au promovat proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență 1200

4. TAXA EXAMEN PREZENTARE PORTOFOLIU FINAL:

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:
DPPD modul I postuniversitar
DPPD modul II postuniversitar
1. Taxă examen prezentare portofoliu final 500 500

5. ALTE TAXE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2024/2025

Nr.crt.
Tipuri de activităţi
Studii universitare de:
Licenţă [Lei]
Masterat [Lei]
1. Procedura de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior 1000 1000
– pentru studenţii Universităţii „Tibiscus” din Timişoara care au solicitat întreruperea studiilor din cauze medicale: sarcină, spitalizare peste 30 de zile 0 0
2. Înmatriculare pe bază de transfer 1000 1000
3. Repetarea examenelor (nepromovate /neprezentate):
– examen planificat în sesiunea de restanţe 200 200
– examen planificat în sesiunea de reexaminare 400 400
– examen planificat în sesiunea de reexaminări speciale 600 600
Examene de diferenţă (stabilite în urma echivalării studiilor efectuate, în vederea compatibilizării planurilor de învăţământ) 200 200
4. Repetarea colocviilor (restanţă/reexaminare/reexaminări speciale) 200/400/600 200/400/600
5. Recuperare ore de laborator sau lucrări practice 50 lei/şedinţă 50 lei/şedinţă
6. Obţinerea de credite suplimentare (din materiile facultative sau opţionale suplimentare, contractate de student) după formula: (taxă anuală din anul de studiu în curs /60) x nr. de credite pe disciplină după formula: (taxă anuală din anul de studiu în curs /60) x nr. de credite pe disciplină
7. La exmatricularea din facultate – taxele achitate nu se returnează, iar pentru păstrarea actelor originale la dosar, în arhiva facultăţii, se percep următoarele taxe:
– între 01. – 30.10. 2024 (pentru exmatriculaţii corespunzători anului universitar 2023/2024) 0 0
– începând din data de 01 noiembrie 2024 (pentru exmatriculaţii corespunzători anului universitar 2023/2024) 100 100
– pentru exmatriculaţii din anii anteriori anului universitar 2023/2024 100 lei/an 100 lei/an
8. Taxă pentru stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs ale candidaţilor respinşi sau care doresc sa renunţe la locul ocupat prin concurs:
– pentru dosarele eliberate pe bază de cerere înregistrată în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale 0 0
– pentru dosarele eliberate, pe bază de cerere înregistrată, după 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale 100 lei/an 100 lei/an
9. Taxă pentru păstrarea în Arhiva Universităţii a actelor de finalizare a studiilor, neridicate, după doi ani de la absolvire 100 lei/an 100 lei/an
10. Taxă pentru situaţii şcolare eliberate de către Arhiva Universităţii 500 500
11. Taxă pentru păstrarea în Arhiva Universităţii a actelor de studii (diplomă de bacalaureat/diplomă de licenţă) pentru absolvenţii fără examen de finalizare a studiilor care nu şi-au ridicat documentele după un an de la absolvire 100 lei/an 100 lei/an
12. Taxă pentru eliberare adeverinţe cu informaţii din Arhiva Universităţii 150 150
13. Taxă pentru eliberarea diplomelor în regim de urgenţă, cu aprobarea cererii de către rectorul Universităţii 1000 1000
14. Taxă pentru eliberarea duplicatelor:
– duplicat diplomă de licenţă/master 800 800
– duplicat supliment la diplomă/foaie matricolă 500 500
– duplicat adeverinţă de absolvire 300 300
– duplicat carnet de student 200 200
15. Taxă pentru eliberarea adeverinţei de certificare (autenticitate) a actelor de finalizare a studiilor 500 500
16. Eliberarea programelor analitice (fişe de disciplină), în limba română 500 lei/an de studiu 500 lei/an de studiu
17. Eliberare planuri de învăţământ, în limba română 700 lei/an de studiu 700 lei/an de studiu
18. Eliberarea, la cerere, de documente în cadrul cărora să fie atribuit un număr de credite de studiu transferabile, disciplinelor de curs urmate de absolvent, pe baza informaţiilor existente în registrul matricol, pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi recunoaşterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile (conf. art.149, pct.2 din Legea educaţiei) 600 600
19. Completarea, la cerere, de documente necesare aparţinătorilor studenţilor care lucrează în străinătate, în vederea obţinerii de indemnizaţii sociale 500 lei/document 500 lei/document
20. Taxă pentru eliberarea suplimentului la diplomă în format europass, la cerere 700 700
 1. Retragerea de la studii/transferul într-o altă instituţie de învăţământ superior se poate aproba în următoarele condiţii:
  – Plata integrala a taxei anuale pentru studii, prevăzute la punctul l. l, respectiv I .2, precum şi a penalităţilor calculate la
  taxele anuale pentru studii;
 2. Activităţile cuprinse la pct. 4 – Alte taxe, se pot desfăşura numai după ce au fost achitate taxele respective şi s-a prezentat
  un exemplar al chitanţei/op la facultatea/compartimentul implicat.
 3. Taxele anuale de studii achitate nu se reportează în alţi ani universitari.
 4. Taxele prevăzute la pct. 4, rândul 3. (repetarea examenelor nepromovate /neprezentate şi examene de diferenţă) şi rândul
  4. (repetarea colocviilor) sunt valabile numai în sesiunea de examene pentru care au fost achitate şi nu se reportează în
  alte sesiuni.
 5. Taxa prevăzută la pct. 4, rândul I (Procedura de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior), se
  achită înainte de aplicarea procedurii de recunoaştere şi nu se returnează.
 6. După înmatriculare, studentul care nu a achitat rata I din taxa de şcolarizare, nu a prezentat actul de studiu pe baza căruia
  a fost admis, în original, şi nu a semnat contractele de studii, în perioada: 27.09.2024 – 30.09.2024, poate fi exmatriculat,
  la expirarea acestui termen, la de izia Consiliului facultăţii.

Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii sau, pentru taxele anuale, de admitere şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

Universitatea “Tibiscus” din Timişoara 300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

Banca Transilvania Nume Client: Universitatea Tibiscus IBAN: RO95BTRL03601205A61880XX SWIFT: BTRLRO22

Contul de la Raiffeisen se va inchide incepând cu 01.01.2023

CASIERIE

Program: Luni-Vineri, orele 09-16

Telefon: 0256 220 688